Memurlar.Net - Karar

Hangi hizmetler torba kadroya atanmada değerlendirilir

: Torba Kadro
: 657 / 68
: 1 Haziran 2005
: 23 sayılı bülten, 104. sayfa
: 217 sayılı KHK’nin kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen açıktan vekil olarak çalışılan sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre yapılacak atamalarda hizmet süresinin hesabında dikkate alınabileceği hakkında

Vekil öğretmenlikte geçen hizmet sürelerinin ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde; “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1,2,3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1 inci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b) 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 650`den az olanlar için en az 10 yıl, c) 3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 8 yıl, 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4’ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır. ” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin; “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır: a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar, b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler, c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler, e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, söz konusu Kanunun 174 üncü maddesinde ise “Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.” hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen açıktan vekil olarak çalışılan sürelerin adı geçen Kanunun 68/B maddesine göre yapılacak atamalarda hizmet süresinin hesabında dikkate alınabileceği değerlendirilmektedir.


Bu sayfa 4,374 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.