Memurlar.Net - Karar

Avukatlara ödenecek vekalet ücreti

: Vekalet
: 657 / 146
: 16 Haziran 1994
: 10 sayılı bülten, 73. sayfa
: Avukatlara ödenecek vekalet ücretinin ne şekilde tevzi edileceği hk.

....... İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına avukatlık ücreti olarak yatırılan ..........TL'nin özel idare müdürlüğünde çeşitli tarihlerde sözleşmeli olarak çalışan avukatlara nasıl dağıtılacağına ilişkin talep incelenmiştir.

6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacağı ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacağı, ikinci fıkrasında da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 146 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretlerinin 1 inci fıkra hükmü dışında olduğu belirtilmiştir.

İl Özel İdaresi Kanununun 146 nci maddesinden sonra gelen Ek Madde de "Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücret U özel idaresi bütçesinden verilen müşavir ve avukatların takip ettikleri dava.ye işlerde mahkeme ve icra daireleri tarafından müvekkilleri il özel idaresi lehine avukatlık ücret tarifesine göre takdir edilen avukatlık ücretinin tahsil olunan kısmı bu idarenin hukuk işleri müdürlüğü veya hukuk müşavirliğindeki personele, il genel meclisi tarafından tespit edilecek esaslara göre ve 7244 sayılı Kanundaki hadler dahilinde tevzi ve tediye olunur." denilmekte olup söz konusu 7244 sayılı Kanun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 nci maddesinde memurlara bu Kanunla sağlanan haklaT dışında ücret ödenmez denilmekte olup, 3 üncü fıkrada, 2.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Kanun ile katma bütçeli kurumların, il özel idareleri ile belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat ve saireye verilecek vekalet ücretine ilişkin sair kanun hükümlerinin saklı olduğu belirtilerek "Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı, birinci derece son kademe aylığının (ek gösterge hariç) yıllık tutarını geçemez. Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde bir hesapta toplanarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatlar arasında yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarak dağıtılır." hükmüne yer verilmiştir.

31.8.1961 tarih ve 10894 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "1389 sayılı Kanuna Göre Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliği" nin 3 üncü maddesinde "Davanın ikame ve takibi ile sonuçlandırılmasında birbiri ardına veya birlikte bir kaç avukatın hizmeti geçmiş ise yukarıdaki hükümlere göre dava avukatı için ayrılan hisseler her avukatın hizmet ve karara tesir derecesine göre baş hukuk müşavirliğince, teşkilatı bulunan yerlerde de muhakemat müdürlüklerince bu avukatlar arasında paylaştırılır." denilmektedir.

19 Nisan 1983 tarih ve 18023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Y5netmelik"te genel ve katma bütçeli kurumlar ile il özel İdareleri ve belediyeler ve özel kanunlardaki hükümlerle 2.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Kanuna atfen vekalet ücretinden yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluştan ile bunlara bağlı birliklerde ilgili bütçe yılı içinde fiilen görevde bulunmuş olup da kanunlara göre vekalet ücreti almaya hak kazanmış bulunan avukatların 657 sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 146 ncı maddesinde belirlenen ve limit dışı kalan ücretlerinin dağıtılmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde, kurumların limit doldurmayan avukatlardan beyanname alarak o mali yıl içerisinde almış oldukları vekalet ücretinin bürüt miktarlarını ve avukatların isimlerini bağlı bulundukları merkez teşkilatına göndermekle yükümlü oldukları, 7 nci maddesinde ise, listelerin her birim merkezinde birim başkanının başkanlığında 3 kişiden oluşan bir kurul tarafından kanuni limit esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı, değerlendirmeden sonra hesapta toplanan paranın tüm hak sahiplerine bölünmek suretiyle bulunacak meblağın eşit olarak hak sahiplerine dağıtılacağı, bu dağıtım sırasında kanuni limiti dolduranlardan artan miktarın yine geri kalan hak sahiplerinin sayısına bölünmek suretiyle eşit olarak dağıtıma devam olunacağı, bu dağıtımlardan artan miktarında bir sonraki yıl kullanılmak üzere adi emanet hesabında bekletileceği ve bir sonraki yıl tahsil edilen limit dışı vekalet ücretinin önceki yıla ait emanet hesabındaki meblağ ile birleştirilmek suretiyle dağıtıma tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu, İlgi yazıda sözü edilen İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına yatırılmış olan meblağın dava sayısına bölünmesi suretiyle her avukatın davaya tesir derecesi dahilinde söz konusu davaya giren avukatlar arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı Maddesindeki limiti aşmamak üzere belirtilen esaslara göre dağıtımının yapılması, limit dışı kalan meblağın olması halinde de artan miktar hakkında yine yukarıda belirtilen usule göre işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 6,751 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.