Memurlar.Net - Karar

Yıllık izin

: Yıllık İzin
: 657 / 102, 103
: 28 Şubat 1996
: 13 sayılı bülten, 20. sayfa
: ÖZET:1475 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olarak, kapsamdışı çalışan ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin, yıllık izinleri hk.

Turban Genel Müdürlüğünden 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmü gereğince kurumunuza nakledilen personelin izin' haklarının kullanılmasına ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesinin değişik ikinci fıkrasında "özelleştirme programına alman, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personel (kapsamdışı personel dahil) diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlarına, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendinde yer alan hükümlerde dikkate alınarak aşağıdaki şekilde nakledilirler;" hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." denilmektedir.

Diğer taraftan adı geçen Genel Müdürlükte çalışan personel 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olup, 1475 sayılı İş Kanununun 50 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında "İşçi, yukarıdaki fıkralar ve 51 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır." hükümleri yer almaktadır. Mezkur hüküm gereğince 1475 sayılı İş Kanununda yıllık izinlerin daha sonraki senelere bırakılmasına kanunen imkan bulunmamakta olup, Devlet memuru olan ilgililerin atandıkları takvim yılı içinde yıllık izin kullanmamış olması halinde bu Yıla ait izin hakkının Devlet memurluğunda geçen ve geçmiş sayılan hizmetleri gözönünde bulundurularak 657 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca kullandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 3,637 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.