Memurlar.Net - Karar

Özel hizmet tazminatı

: Zam ve Tazminat
: 657 / 152
: 9 Mart 1994
: 9 sayılı bülten, 68. sayfa
: İlkokul bünyesinde ana okulu öğretmeni olarak istihdam edilen Mesleki Eğitim Fakültesi mezunu ilgilinin, teknik hizmetler sınıfında görev atabilecek niteliğe sahip olduğu ancak, bu sınıftaki bir göreve atanmadığından dolayı gerekli özel hizmet tazminatının ödenmeyeceği hk.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara/Keçiören, ............ İlkokulu bünyesinde anasınıfı öğretmeni olarak görev yapmakta olan...............tarafından Danıştay 5 inci Dairesinin 1993/9091 esasında açılan davaya dair dilekçe ve ekleri incelenmiştir.

Davanın; 15.7.1993 tarihinden itibaren Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminattan belirleyen 13.7.1993 tarih ve 93/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinden sonra gelen "A-Eğitim Öğretim Tazminatı" başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yer alan "...Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanan" cümlesinin iptali ile yürürlük tarihinden itibaren, anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan davacıya Özel Hizmet Tazminatı ödenmesine karar verilmesi amacıyla açıldığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15.8.1991 tarih ve 450 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle değişik 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddenin tazminatlarla ilgili II nci bölümünde, Devlet memurlarına görevin önemi, sorumluluğu, niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi ve eğitim seviyesi gibi hususların göz önüne alınması suretiyle belirlenecek miktarlarda tazminat ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

1993 Mali Yılında Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatları belirleyen 28.12.1992 tarih ve 92/3922 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ekindeki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin 13.7.1993 tarih ve 93/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında zam ve tazminatlara esas hizmet ve unvan grupları ile nisbetler; yukarıda belirtilen görev ve görev yeriyle ilgili kıstas ve özellikler dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının yazısı üzerine belirlenmiş ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.

1993 Mali Yılında Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatları belirleyen 28.12.1992 tarih ve 92/3922 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ekindeki Özel Hizmet Tazminat oranlarını düzenleyen (II) sayılı cetvelin "Teknik Öğretmenler" başlıklı (G) fıkrasında ve söz konusu Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin 13.7.1993 tarih ve 93/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinden sonra gelen "A-Eğitim Öğretim Tazminatı" başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında; "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine göre teknik hizmetler sınıfındaki görev alma niteliklerini taşıyıp (Kız Teknik Öğretmen Okulu ve Mesleki Eğitim Fakültesi mezunları dahil) eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanan," şeklinde yer alan amir hükümde Bakanlar Kurulu, Özel Hizmet Tazminatı ile Eğitim Öğretim Tazminatı alınmasını; a) Teknik hizmetler sınıfında görev alma niteliklerini taşıma, b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanma, şartlarına bağlamış bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmede; davacı...............her ne kadar .... Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi mezunu ise de mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmayıp, Ankara/Keçiören.......... ilkokulu bünyesinde Anasınıfı Öğretmeni olarak çalışmakta, adı geçenin durumu yukarıda sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararındaki şartlara uymamakta bu nedenle kendisine özel hizmet tazminatı ödenmemesinde yasalara ve mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır.

Diğer taraftan dava dilekçesi ekinde bulunan idare Mahkemesi Kararlarında; “davacıların meslek liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptıkları” açıkça vurgulandığı için söz konusu Kararlar, İlkokul anasınıfı öğretmeni olan..........'in davasına emsal teşkil etmemektedir.

Yukarıda belirtilen sebeplerle mesnedsiz davanın reddi gerektiği mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 8,495 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.