Memurlar.Net - Karar

Özel hizmet tazminatı

: Zam ve Tazminat
: 657 / 152
: 4 Kasım 1996
: 14 sayılı bülten, 78. sayfa
: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Belediye Müfettişliği ile Belediye İktisat Müfettişliğinin farklı görevler olarak değerlendirilmiş olması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi sınırlan içindeki ilçe Belediyelerinde görev yapan iktisat müfettişlerine, bu belediyelerin teftiş kurullarında görev yapan ve mesleğe özel yarışma yeterlilik sınavları sonucunda seçilerek atanan müfettişlere uygulanan ek göstergelerin uygulanamayacağı hk.

Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediye sınırlan içindeki İlçe Belediyelerinde görev yapan İktisat Müfettişlerine, Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi sınırlan içindeki İlçe Belediyeleri Müfettişleri düzeyinde ek gösterge uygulanıp uygulanamayacağı hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 3.4.1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 88 inci maddesinde Belediyelerin teşkilat birimleri arasında Teftiş Heyeti sayılmış olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 1 nci bölümünün (g) grubunda "En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yükseköğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartlan taşı yanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan...Büyükşehir Belediyesiyle Büyükşehir Belediyesi sınırlan içindeki İlçe Belediyeleri müfettişleri" için uygulanacak ek gösterge rakamları tespit edilmiştir.

Bu düzenlemede yer alan "Büyükşehir Belediyesiyle Büyükşehir Belediye sınırları içindeki İlçe Belediyeleri Müfettişleri" ifadesi kapsamına bu belediyelerin Teftiş Kurullarında görev yapan ve belediyelerin görev alanına giren bütün konularda Belediye Başkanı adına denetim yapabilen müfettişlerin girdiği, İktisat İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan İktisat Müfettişlerinin bu ifade kapsamında bulunmadığı düşünülmektedir.

Nitekim, 657 sayılı Devlet Memurları kanununun mülga 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün (A) bendinin (h) fıkrasında Büyükşehir Belediyesi Müfettişleri için % 90 oranında Özel Hizmet Tazminatı düzenlenirken, (J) fıkrasında diğer Belediye Müfettişleri ile Belediye İktisat Müfettişleri için % 70 oranında Özel Hizmet Tazminatı tespit edilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun eki I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I nci bölümünün (g) grubunda tespit edilmiş olan ek göstergelerin uygulanabilmesi için, ilgililerin en az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yanşma sınavı ile girmeleri ve belirli süreli meslek içi eğitime tabi tutulduktan sonra yapılacak özel yeterlik sınavında başarılı olmaları veya özel kanunların öngördüğü şartları taşıyıp en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine özel kanunların öngördüğü usule göre seçilerek atanmaları gerekmekte olup, İktisat Müfettişlerinin mesleğe bu usule göre atanmadıkları tespit edilmiştir. Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Belediye Müfettişliği ile Belediye İktisat Müfettişliğinin farklı görevler olarak değerlendirilmiş olması nedeniyle, Büyükşehir belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi sınırlan içindeki İlçe Belediyelerinde görev yapan İktisat Müfettişlerine, bu belediyelerin Teftiş Kurullarında görev yapan ve mesleğe özel yarışma ve yeterlik sınavları veya özel kanunların öngördüğü usule göre seçilerek atanan Müfettişlere uygulanan ek göstergelerin uygulanamayacağı mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 4,784 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.