Memurlar.Net - Karar

Aday veya aday adayı olunmadığına ilşkin belge talebi kurum takdirindedir.

: Seçim İçin İstifa
: 2839 / 18
: 2 Şubat 2009
: 30 sayılı bülten, 66. sayfa
: Devlet memuru iken mahalli idareler seçimlerine aday adayı olan ancak aday olamaması nedeniyle memuriyete geri dönme isteminde bulunan personelden konuya ilişkin belge isteminde bulunulup bulunulamayacağı hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memuru olarak çalışmakta iken mahalli idareler seçimlerine aday adayı olmak üzere görevinizden istifa ettiğinizi ve aday olamadığınızı, tekrar eski görevinize atanmak için başvurduğunuz Kurumun sizden aday olamadığınıza dair bir belge istediğini belirterek Kurumunuzun aday olamadığınıza dair resmi belge istemesinin mümkün olup olmadığı ve eski görevinize atamanızın yapılacağı tarih hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 18/01/1984 tarihli ve 18285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 36 ncı maddesinde; “Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan,13/06/1983 tarihli ve 18076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde; “Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 02/05/1961 tarihli ve 10796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7’nci maddesinde; Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilecekleri ifade edilmiştir.

Gerek İdare Mahkemeleri gerekse Danıştay Başkanlığı tarafından, milletvekili genel veya erken seçimlerine katılmak üzere istifa eden, ancak, aday listelerinde yer almamaları sebebiyle aday olamayanların, başvuruda bulunması ve seçime katılmak için ayrıldığı kadronun boş olması halinde, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca kesin seçim sonuçlarının açıklanmasından önce eski görevlerine döndürülebilmelerinin mümkün olacağı yönünde verilmiş kararlar bulunmaktadır. Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 7.10.2002 tarih ve 5767 sayılı yazısında; seçimlerde aday olabilmek için görevlerinden ayrılan Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin adaylığı ve seçimi kaybetmeleri halinde göreve döndürülmeleri konusunda kamu görevlileri ile ilgili uyuşmazlıkları çözen Danıştay'ın verdiği kararların uygulamaya ışık tutacağı, Danıştay'ın konuya ilişkin kararları karşısında, adaylığı ve seçimi kaybeden memurların göreve döndürülmesi konusunda Danıştay Kararları doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.

Bu itibarla, 29/03/2009 mahalli idareler seçimine katılmak üzere istifa eden ancak aday olamayanların, seçimlerin sonuçlanmasından önce verdiği dilekçeye istinaden eski görevine veya kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir göreve yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde dönebileceği mütalaa edilmektedir.

Diğer taraftan, meri mevzuatımızda mahalli idareler seçimlerine aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa eden ve aday adayı veya aday olamayanlardan tekrar eski görevlerine atanmak için başvuranlardan söz konusu hususa ilişkin resmi belge istenmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakta olup; mezkur istifaların seçimlerde aday olmak için düzenlenmiş olduğu hususu göz önünde bulundurulmak suretiyle; seçim için istifa edenlerden aday adayı veya aday olamaması sebebiyle tekrar eski görevlerine atanmak için başvuranlardan aday adayı veya aday olamadıklarına dair resmi belgenin istenip istenmemesi hususunun ilgili personelin çalışmakta olduğu kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 1,144 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.