Memurlar.Net - Karar

Teknik hizmetler sınıfına atanma

: Atama
: 3795 / 3
: 10 Ekim 2000
: 20 sayılı bülten, 38. sayfa
: Tarım Bakanlığı Teknik Bahçıvanlık Okulu mezunu (Ortaokul) bir elamanın bilgi ve becerisinin göz önünde bulundurulması suretiyle Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ya da Yardımcı Hizmetler Sınıfında durumuna uygun bir kadroya atanabileceği hk.

Tarım Bakanlığı Teknik Bahçıvanlık Okulu mezunu (Ortaokul) bir elamanınızın hangi hizmet sınıfında değerlendirilebileceği ve Teknik Hizmetler Sınıfında sayılıp sayılamayacağı hususuna ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin II-Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan kadrolarda görev alabilmek için mesleki eğitim görmüş olmak gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin II-Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün son cümlesinde “...en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar Teknik Hizmetleri sınıfını teşkil eder.” denilmektedir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 29 uncu maddesinde, ortaöğretimin çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana geldiği ve belli bir programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen adlar verilebileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca kullanılacak unvanları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkili kılınmıştır.

3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendinde hangi okul mezunlarına hangi unvanların verileceği belirtilmiş olup, bu unvanların eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, 3795 sayılı Kanun uyarınca hak kazanılan unvanın yine bu Kanun gereğince eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılması gerektiğinden ilgilinin mezun olduğu okul diplomasının 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin II-Teknik Hizmetler Sınıfı kısmında sayılan unvanları kazandırıcı nitelikte olmadığından bu sınıfta yer alan kadrolara atanamayacağı mütalaa edilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ile ilgili olarak “Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder” hükmü yer almakta olup, aynı maddede Yardımcı Hizmetler sınıfının görev kapsamı “Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 ncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde, ilgilinin bilgi ve becerisinin göz önünde bulundurulması suretiyle Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ya da Yardımcı Hizmetler Sınıfında durumuna uygun bir kadroya atanabileceği değerlendirilmektedir.


Bu sayfa 1,983 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.