Memurlar.Net - Karar

10 gün göreve gelmeyen kişi hakkında yapılması gereken işlemler

: Devamsızlık
: 657 / 20, 94, 97, 125
: 16 Ekim 2000
: 19 sayılı bülten, 31. sayfa
: İlgili personelin kesintisiz olarak görevine 10 gün gelmemek suretiyle çekilme isteğinde bulunmasına karşılık, idarece bu isteğin kabulüne ilişkin bir işlem tesis edilmemesi durumunda, geriye dönük olarak görevinden çekilmiş sayılamayacağı ancak, konunun 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilebileceği hk.

Kurumunuz .......Huzurevi Müdürlüğünde Aşçı olarak görev yapan ...........’ın görevini mazeretsiz olarak kesintisiz 10 gün süreyle terk etmesine karşılık idarece hakkında çekilmiş sayılma hükümleri uygulanmadığını belirterek, ilgili hakkında geriye dönük olarak görevinden çekilmiş sayılma işlemi yapılıp yapılamayacağı hususundaki tereddüte ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 20 nci maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler” hükmü yer almakta olup, çekilme bir hak olarak belirtilmiştir. 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, memurların yazılı olarak çekilme isteğinde bulunmaları ya da göreve gelmemeleri üzerine çekilme isteğinde bulunmuş olmaları üzerine idare tarafından bu isteğin kabulü halinde bu işlemin 10 uncu iş gününü müteakip ilgiliye tebliği gerekeceği, bunun yapılmaması halinde de memurun, yerine bir başka memur atanınca ya da çekilme isteği üzerine 1 ayın geçmesini takiben görevinden ayrılabilmesi öngörülmüştür.

Buna karşılık memurların Mezkur Kanunun 62, 78, 79 ve 108 inci maddelerinde öngörülen sürelerde görevlerine başlamamaları halinde çekilmiş sayılacakları kabul edilmiş olup, bu durumda idarenin doğrudan ilgilileri çekilmiş sayması ve görevlerine son vermesi gerekmektedir.

Nitekim, bu iki hal 97 nci madde ile yeniden memuriyete dönme açısından farklı düzenlenmiş olup, memuriyetten çekilenlerin altı ay, çekilmiş sayılanların ise bir yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, özürsüz olarak göreve gelmeme hali 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde göreve gelinmeyen gün sayısına göre farklı disiplin cezalarına konu edilmiş, aynı maddenin (E) bendinde ise özürlü olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeyenlerin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılacakları belirtilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde kesintisiz olarak 10 veya daha fazla gün göreve gelmeyen memurun öncelikle müstafi sayılması gerekmekte ise de idarece bu yola gidilmemesi halinde mezkur disiplin cezalarına ilişkin hükümler çerçevesinde işlem yapılması gerekecektir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamaların bir arada değerlendirilmesi neticesinde; disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgi yazınıza konu personelin kesintisiz olarak görevine 10 gün gelmemek suretiyle çekilme isteğinde bulunmasına karşılık, idarece bu isteğin kabulüne ilişkin bir işlem tesis edilmemesi, memurun bunu takiben görevine devam etmesi ve her türlü özlük haklarının kendisine ödenmesi karşısında geriye dönük olarak görevinden çekilmiş sayılamayacağı ancak, konunun 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek işlem yapılmasının mümkün olabileceği mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 23,120 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.