Memurlar.Net - Karar

Görevi terk eden personele uygulanacak disiplin cezası

: Disiplin
: 657 / 125
: 24 Haziran 1994
: 10 sayılı bülten, 82. sayfa
: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki 1 sayılı cetvele tabi olanlar ile aynı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelden belli sürelerle göreve gelmeyenlere uygulanacak disiplin cezaları hk.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede kesintisiz 10- 19 gün göreve gelmeyen kadrolu personel ile kesintisiz 4 gün göreve gelmeyen sözleşmeli personele hangi cezanın verileceği hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek görüş talep edilmektedir.

399 sayılı Kanun Hükmümde Kararnamenin 45 inci maddesinde, izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmeyen sözleşmeli personelin sözleşmesinin feshedileceği ve aynı KHK'nin, 44 üncü maddesinde de sözleşmeli personelin görevleriyle ilgili kusurlu hareketleri, iş yerinde veya dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması hariç, verilmesi gereken disiplin cezalan ile disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının tabi olduğu hükümlerin uygulanacağı, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren fiiller için de sözleşme ücretinden kesme cezasının aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3üncü maddesinin (b) bendinde, kadro unvanları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personel hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüş olup, bu KHK'de bunların disiplin cezalarına ilişkin hüküm bulunmadığından, bunlar ve yukarıda anılan hükümler dışındaki hususlarda sözleşmeli personel hakkında da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde, özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmeyen Devlet memurlarına kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeyenlere de Devlet memurluğundan çıkarma cezasının verileceği öngörülmüştür. Ayrıca, aynı Kanunun, 94 üncü maddesinde, mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz 10 gün devam ettiren Devlet memurlarının yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağı hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, ilgi yazınızda belirtilen mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir mazereti olmaksızın kesintisiz 10-19 gün göreve gelmeyen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 sayıb cetvelde kadro unvanları sayılan personelin 657 Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesi gereğince çekilme isteğinde bulunmuş sayılması, özürsüz ve kesintisiz 4 gün göreve gelmeyen sözleşmeli personele ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının aylıktan kesme cezası esaslarına göre verilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 7,530 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.