Memurlar.Net - Karar

Sınavda başarılı olan personelin atanması

: Görevde Yükselme
: 657 / 3
: 27 Eylül 2000
: 19 sayılı bülten, 28. sayfa
: İlçe Nüfus Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yaparken boş bulunan İlçe Nüfus Müdürlükleri kadrolarına atama yapılmak üzere açmış olduğu yeterlik ve yarışma sınavında başarılı olan ilgilinin atamasının yapılması talebi hk.

29.12.1989 tarihinden itibaren .......İli .........İlçesi Nüfus Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yaptığınızı, ........Valiliği’nin, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün ...........İlinde boş bulunan ve boşalacak olan İlçe Nüfus Müdürlükleri kadrolarına atama yapılmak üzere açmış olduğu yeterlik ve yarışma sınavında başarılı olduğunuzu ve sınavı 8. sırada kazandığınızı ve .....Valiliği’nce 3’ü boş olan diğer 5’i daha sonra boşalan İlçe Nüfus Müdürlüklerine olmak üzere toplam (8) atama yapıldığını, ancak sizin atamanızın yapılmadığını belirterek, bu hususla ilgili hakkınızın korunarak Başkanlığımızdan atamanızın yapılmasını talep ettiğiniz ilgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” 18.4.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi; “Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır...” hükmüne yer vermek suretiyle Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kazanılan unvanları korumuştur.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Yönetmeliği uyarınca 27.10.1999 tarih ve 23859 sayılı Resmi Gazete’de “İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik” yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kendi özel mevzuatları uyarınca yapılan sınavları kazananların bu unvanları elde ettikleri, atama prosedürünün gecikmesi nedeniyle ilgili personelin kazandıkları sınavların geçersiz sayılamayacağı değerlendirilmektedir.

Her ne kadar ilgi dilekçenizde ......Valiliği’nce İlçe Nüfus Müdürlükleri için yapılan sınavda başarılı olanların ilanı ile ilgili olarak, asıl ve yedek ayırımı yapılmadığını belirtmiş iseniz de, dilekçeniz ekinde yer alan İçişleri Bakanlığı’nın ......Valiliği’ne muhatap 5.7.2000 tarihli ve 11295 sayılı yazısında, asıl ve yedek ayrımı yapılarak, söz konusu sınavda başarılı olanlardan, mevcut boş kadrolara ataması yapılanların asıl, diğerlerinin ise yedek olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, İçişleri Bakanlığı ve Valilik’lerin 18.4.1999 tarihinden önce kendi mevzuatları uyarınca yaptıkları görevde yükselme sınavını asıl olarak kazanan ancak başka nedenlerle ataması yapılamayanların kazanılmış haklarının saklı olduğu, yedek olarak kazandıkları değerlendirilenlerin ise yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacak eğitim ve sınavlara katılmalarının gerektiği mütalaa edilmektedir.

Sonuç olarak, anılan sınavı asıl ya da yedek olarak kazandığınızın İçişleri Bakanlığı ve ..........Valiliği’nce belirlenmesi gerektiği, sınavı 8 inci sırada kazanmanıza ve toplam (8) atama yapılmasına rağmen sizin atamanızın yapılamaması hususunda ise söz konusu Valiliğin yetkili olduğu ve Başkanlığımızca bu konuda yapılabilecek bir işlem bulunmadığı düşünülmektedir.


Bu sayfa 1,451 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.