Memurlar.Net - Karar

Teknisyenin tekniker kadrosuna atanması

: Görevde Yükselme
: 657 / 3
: 14 Mart 2001
: 21 sayılı bülten, 48. sayfa
: Bakanlıkta Teknisyen olarak görev yapan .........’in Bolu Meslek Yüksek Okulu Makine-Motor Bölümünden mezun olduğundan görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde sözkonusu şahsın Tekniker kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin

Bilindiği üzere, 18.4.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

22.3.2000 tarihli ve 23997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Görev grupları” başlıklı 5 inci maddesinde, bu Yönetmeliğe tabi Bakanlık personeli altı ana görev grubuna, ana görev grupları da kendi içinde alt görev gruplarına ayrılmış olup, (F) bendinde “Teknik Grup” ana görev grubu olarak belirtilerek, alt görev grubu olarak sadece “Teknisyen” unvanı sayılmış, Tekniker unvanına yer verilmemiştir.

Anılan Yönetmeliğin “Görev grupları arasında geçişler” başlıklı 26 ncı maddesinin (a) bendinde aynı ana görev grubunun alt görev grupları arasında, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ile atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapılabileceği belirtilmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde ise, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Genel Yönetmelik ve buna dayanılarak çıkarılan kurumsal yönetmeliklerin temel amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde kamu personelinin görevde yükselmesine ilişkin objektif kriterleri belirlemek olduğundan, Bakanlığınız görevde yükselme yönetmeliğinde yer almamakla birlikte, Teknisyen kadrosundan Tekniker kadrosuna atanma görevde yükselme niteliğinde bir atama olması sebebiyle, ilgili şahsın Bakanlığınızca açılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılması ve görevde yükselme sınavında başarılı olması halinde Tekniker kadrosuna atanabileceği mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 2,722 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.