Memurlar.Net - Karar

2 yıllık yüksek okul mezunlarının müdür olabilecekleri

: Görevde Yükselme
: 657 / 3
: 8 Temmuz 2005
: 23 sayılı bülten, 113. sayfa
: 18/04/1999 tarihinden önce iki yıllık yüksekokul mezunu olanların şube müdürlüğü sınavları girebileceği ve daire başkanı veya daha üstü kadrolara atabilecekleri hakkında

Şube Müdürü kadrosu için açılması planlanan görevde yükselme eğitimine 18/04/1999 tarihinden önce iki yıllık yüksekokul mezunu olanların katılıp katılamayacağı ile bu okul mezunlarının daire başkanı ve üstü kadrolara atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, müdür ve üstü kadrolara atanabilmek için dört yıllık yüksekokul mezunu olma şartına yer verilmiş; geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında da, “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.” hükmü getirilmiştir.

Diğer taraftan, 22/05/2005 tarihli ve 25822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 19’uncu maddesinde, şube müdürü kadrosuna atanabilmek için en az dört yıllık yüksekokul mezunu olma şartına yer verilmiş; 26’ncı maddesinde de, “Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.” hükmü yer almıştır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 18/04/1999 tarihinde görevde olup ta iki yıllık yüksekokul mezunu olanların dört yıllık yüksekokul mezunu olarak kabul edilmesi gerektiğinden, bu durumda bulunan personelin şube müdürü kadrosu için düzenlenecek olan görevde yükselme eğitim programına katılabilecekleri ve mevzuatta aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla, daire başkanı veya daha üstü kadrolara atabilecekleri değerlendirilmektedir.


Bu sayfa 10,258 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.