Memurlar.Net - Karar

68/B uygulaması

: Üst Derece
: 657 / 68
: 17 Haziran 2002
: 22 sayılı bülten, 5. sayfa
: Belediyelerde Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcılığında geçen hizmet sürelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen sürelerin tespitinde dikkate alınmasının gerektiği hk.

..........Belediye Başkanlığında 1 inci dereceli kadroda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan........'tun daha önce......Belediye Başkanlığında Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak S yıl görev yaptığından bahisle ilgilinin adı geçen Belediyede geçen hizmetlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi çerçevesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin ilgi yazına incelenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde "Eğitim ve Öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2,3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki Mire kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerde* atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a. l inci dereceli görevlerden ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b. 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 5300'dcn az olanlar için en az 10 yıl, c. 3 ve 4 üncü dereceli görevler için en az 8 yıl, 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki türelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları türenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki türelerin hesabında dikkate alınır..." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları arasında il özel idareleri ve belediyeler ile bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadı müesseseler, işletmeler de sayılmıştır. Bu itibarla, konunun bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa 5,415 kez görüntülenmiştir.

İletişim | Reklam
2012 © Memurlar.Net.