Arama

Arama Sonuçları


13/11/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Evlat edinen memurun 108 inci madde aylıksız izin kullanamayacağı 11/11/2008 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 Vakıf üniversitelerinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında olmadığı 07/11/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 57, 117, 121 1 yıl sonunda olumsuz sicil alan aday memur hakkında yapılması gereken işlemler 07/11/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 57, 117, 121 1 yıl sonunda olumsuz sicil alan aday memur hakkında yapılması gereken işlemler 07/11/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Naklen atama sonrası askere giden memurun sicilinin doldurulması 06/11/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 4688 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izne ayrıldığı öğrenilen bir personelin yer ve görev değişiminin yapılıp yapılamayacağı 03/11/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Aylıksız izinli iken kurumunca görevine son verilen ve göreve son vermeye ilişkin işlemi dava eden bir personelin, emeklilik keseneği ve tedavi giderlerine ilişkin uygulamanın nasıl olması gerektiği 31/10/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Bakmaya mecbur olduğu birinci derece yakınının rahatsızlığından dolayı toplam 12 ay aylıksız izin kullanan Devlet memurunun, aynı yakınının farklı bir rahatsızlığı için de ayrıca aylıksız izin kullana 31/10/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 92 İstifa etmiş Uzman erbaşların, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi kadrolara atanmalarının mümkün olduğu 31/10/2008 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında olduğuna 31/10/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 175 Vekaleten atananlara ek tazminat, makam tazminatı ve temsil tazminatı ödenmesinin mümkün olup olmadığı 24/10/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Hemşire unvanlı kadrodan, mühendis unvanlı kadroya atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiği 23/10/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 30 Denetimi altındaki teşebbüsten menfaat sağlama niteliğinde bir faaliyet yerine getirmemesi hükmünün uygulaması 16/10/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan otuz günlük sürenin müracaat süresi olduğu 26/09/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 24 3Terhisinden önce 45 gün rapor alan 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personelin, 399 sayılı KHK 24 maddesinde belirtilen 1 aylık müracaat süresinin, rapor bitim tarihinden sonra başlayacağı 25/09/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8, 58 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii sözleşmeli statüde çalışan personelin bilahare aynı Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde farklı bir kuruma sınava tabi tutulmaksızın atanabileceğ 23/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (C) bendini sonradan teknik liseyi bitirenlere uygulanamayacağı 23/09/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 21 İlk defa 6 ay süreyle 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli olarak atanan ve daha önce başka kurumlarda hizmetleri bulunan personele bu hizmet sürelerinin toplamının bir yılı aşması halinde yıllık izin veril 18/09/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli olan personelin nakli yapılması halinde aylıksız iznin kesilmesi 10/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 5 ve 6 ncı bölgelerde hizmet süresi bulunmayan ilgilinin 1 nci hizmet bölgesi kapsamındaki Ankara İli?ne atanmasının mümkün bulunmadığı 10/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin uygulaması 5 ve 6 ncı bölgelerde hizmet süresi bulunmayan ilgilinin 1 nci hizmet bölgesi kapsamındaki 10/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 54, 158, 153 İstisnai memurların asalet tasdiki olmayacağı, istisnai memuriyet kadrolarından diğer kadrolara atananların da adaylık hükümlerine tabi tutulmayacağı 10/09/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Kamu iktisadi teşebbüslerine hizmet alımı yolu ile personel alınmasına ilişkin 09/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Anadolu Liselerinde hazırlık sınıfı okuyanların ?İngilizce bilmek? şartı aranılan kadro ve pozisyonlara başvurmalarının mümkün olduğu 08/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 17 Kızılay?da görev alanların bu hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte memur olmaları halinde değerlendirileceği 05/09/2008 Kanun No : 5258 MaddeNo : 3 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ile aile sağlık elemanlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağı 03/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilemeyeceği 03/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilemeyeceği 03/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İkinci yüksek lisansa kademe verilemeyeceği 02/09/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 104 Emme ve yutkunma güçlüğü çeken bebeği için ?Bebek annesinin bakımına muhtaçtır.? şeklinde alınacak rapor ile Devlet memuruna ücretli izin verilemeyeceği 26/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 93, 105 Malullük aylığı alanların 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde yeniden memuriyete atanabilecekleri 26/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 93, 105 Malullük aylığı alanların 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde yeniden memuriyete atanabilecekleri 22/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Belediye Başkan Yardımcısının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanabileceği 15/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 Hastalık veya mazeretleri sebebiyle yıl içinde kısmen veya tamamen izinli memurun yıllık izin kullanması 12/08/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 30 Banka Promosyonları ile ilgili 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2 nci maddesinin uygulanması 12/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 TODAİE yapılan ?Tezli? ve ?Tezsiz? Yüksek Lisans Programına 657 sayılı Kanununun 36/A-12-c maddesine göre kademe ilerlemesi verilmesi 08/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin (I) sayılı cetvele 1. Hukuk Müşavirliği kadrosuna vekalet edemeyeceği 08/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 121 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde çalışılan sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi, sicil notları esas alınarak kademe verilmesi ve sicil notlarının 100 puana çevrilme 08/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 134 Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığındaki disiplin kurullarında Sendikayı temsilen bir üyenin yer alması gerektiği 05/08/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Eşinin 1?inci derecede öncelikli yöreye mecburi hizmetle atanan memura 657 sayılı Kanunun mezkur 72 inci maddenin (b) alt bendi kapsamında izin verilmesi 29/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 102,103 Aralığın 18'inde göreve başlayan memurun yıllık izni hak etmesi ve kullanması 23/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 108 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen sürelerinin dikkate alınması gerektiği 18/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Özel üniversitedeki hizmetin kazanılmış hak aylığı ile 657 sayılı Kanununun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilmesi 18/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Özel üniversitedeki hizmetin kazanılmış hak aylığı ile 657 sayılı Kanununun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilmesi 16/07/2008 Kanun No : 298 MaddeNo : 7 Seçim için istifa döneminde tutuklananların memuriyete geri dönmesi 16/07/2008 Kanun No : 132 MaddeNo : 14 Uluslararası kuruluşlarda geçen hizmet süresinin mecburi hizmetinin kapsamı içerisinde değerlendirilemeyeceği 15/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 121 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün bağımsız işyeri sayılıp sayılamayacağı ile burada işyeri sendika temsilcisi seçilip seçilemeyeceği 15/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 121 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün bağımsız işyeri sayılıp sayılamayacağı ile burada işyeri sendika temsilcisi seçilip seçilemeyeceği 11/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 224 Uluslararası kuruluşlarda geçen hizmet süresinin mecburi hizmetinin kapsamı içerisinde değerlendirilemeyeceği 07/07/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Disiplin kurulu üyesi sendika temsilcisi