657 4/B geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

Yazdır
Kategoriİntibak
Kanun / Madde(ler)657 / 36
Tarih30/01/1996
Kaynak13 sayılı bülten 14. sayfa
ÖzetÖZET: Aday öğretmen olarak Devlet memuriyetine giren ilgilinin 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde geçirmiş olduğu sürelerin mezkûr kanunun 36 ncı maddesinin (c) bendinin 6 ncı fıkrası gereğince kazanılmış hak aylığında değerlendirilemeyeceği hk.

Halen, aday Öğretmen kadrosunda istihdam edilen .............'m Devlet memurluğu öncesi Bakanlığınızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edildiği sürenin sözkonusu Kanunun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 6 ncı fıkrası gereğince kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 6 ncı fıkrasında; "Bu Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bîr kademe ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Ancak, yukarıda yer verilen hükümdeki, "memuriyete geçirilmeleri halinde" ibaresi; kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli statüde çalışmakta iken, 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 ncu maddesi, 26.6.1984 tarih ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 nci maddesi ve 9.4.1990 tarih ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek Geçici 15 nci maddesi hükümleri doğrultusunda Devlet Memurları Kanunundaki adaylık hükümlerine tabi olmadan Devlet memuriyetine geçirilenleri kapsamaktadır.

Bu itibarla, Bakanlığınızda aday öğretmen olarak Devlet memuriyetine giren ..............'m, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde geçirmiş olduğu sürelerin, mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 6 ncı fıkrası gereğince kazanılmış hak aylığında değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 3006 kez okundu.