Başmühendis pozisyonunun şube müdürü unvanlı kadroyla aynı hiyerarşik kademede bulunduğu

Daha önce Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünde asaleten görev yaptığınız başmühendis pozisyonunun şube müdürü unvanlı kadroyla aynı hiyerarşik kademede bulunduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 18/12/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 64. sayfa

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünde başmühendis unvanlı kadroda görev yapmakta iken, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğüne mühendis unvanlı kadroya atandığınızdan bahisle, başmühendis unvanlı kadronun şube müdürü, uzman veya şef unvanlı kadrolardan hangisine eşdeğer olduğu hakkındaki ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde ise, "Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,", "Üst görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,", "Alt görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,? ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 15'inci maddesinin d/2 bendinde "şube müdürü veya başmühendis" unvanlarına birlikte yer verilmiştir.
Ayrıca, 03/09/2005 tarihli ve 25925 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 5'inci maddesinin a/1 bendinde şube müdürü unvanlı kadroya, a/2 bendinde şef unvanlı kadroya; aynı maddenin c/1 bendinde ise uzman unvanlı kadroya yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, daha önce asaleten görev yaptığınız başmühendis unvanlı pozisyonun şube müdürü unvanlı kadroyla aynı hiyerarşik kademede bulunduğu değerlendirilmektedir.