Lise üzerine ön lisans öğrenimini tamamlayan memurun intibakının yapılacağı

Lise üzerine ön lisans öğrenimini tamamlayan memurun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 12/d uyarınca intibakının yapılmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 20/12/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 65. sayfa

Lise öğrenimi üzerine Haberleşme Teknikerliği alanında bir yükseköğrenim sayılmayan lise üstü iki yıllık mesleki öğrenim görerek 1990 tarihinde Üniversitenizin Tekniker kadrosunda göreve başlayan ilgilinin 2006 yılında Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Ön Lisans öğrenimini tamamlayarak intibakının yapılması amacıyla başvuruda bulunduğunu belirten ve bahsi geçen personelin intibakında lise üstü iki yıllık mesleki öğrenim görmüş olması sebebiyle liseyi bitirme tarihi olarak alınacak tarihin belirlenmesi ve emsalinin toplam hizmeti hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-12/ d maddesinde; 'Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.' hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselinebilecek derece ve kademeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendiyle belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu bent hükümlerine göre lise ve dengi okullar üstü yüksek öğrenim sayılmayan 2 yıllık mesleki veya teknik öğretimi bitirenler 10 ncu derecenin 1 inci kademelerinden göreve alınıp 2 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilmektedirler.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde göreve başladığı zaman lise üstü yüksek öğrenim sayılmayan 2 yıllık mesleki öğrenim mezunu olan ilgilinin memuriyette iken Ön Lisans öğrenimini tamamlaması sonucunda yapılması gereken intibak işleminde bitirdiği üst öğrenimin giriş derece ve kademesi üzerine, ilgilinin liseyi bitirme tarihi esas alınarak aynı yıl liseyi bitiren ve öğrenimine ara vermeden Ön Lisans öğrenimini tamamlayan emsalinin ulaştığı derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla Rektörlüğünüzce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.