Takdir ve ödüllerin değerlendirlmesi

Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda takdirname ve ödül alan ve başka bir kuruma naklen atanan personelin bu takdirname ve ödüllerinin özlük dosyası ve sicil açısından nasıl değerlendirileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 122, 123 Tarih : 25/01/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 25. sayfa

Başka kurum ve kuruluşlarda çalışmakta iken Bakanlığınıza naklen atanan personelin sicillerine işlenmek üzere verdikleri, ancak üzerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 ve 123 üncü maddelerine göre verildiği belirtilmeyen takdirname ve ödüllerin sicillerine işlenip işlenmeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122'nci maddesinde; "Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.
Takdirname sicile geçer." ve 123'üncü maddesinde; "Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.
Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan; 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinde; "Her memur için kurumlarınca bir özlük dosyası düzenlenir. Bu dosyada memurun adı ve soyadı, kütük sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, nüfus hüviyeti cüzdanı ile öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş suretleri, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitimi, staj ve incelemeleri, sınıfı, derece ve kademesi, mecburi hizmetleri, askerlik durumu, adaylık ve asli memurluğa atanma ve işe başlama tarihi, derece ve kademe ilerlemeleri, imtihan başarı dereceleri, sınıf ve yer değişiklikleri, hizmetiçi eğitim durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve eserleri, aldığı takdirname ve ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük (affedilmiş olsalar bile) men'i muhakeme veya beraat kararı; sağlık durumuna, görevden uzaklaştırma, yaptığı fahri hizmetler, aldığı izinlere ait bilgi ve belgeler ile memurluğa alınırken istenen diğer belgeler bulunur.
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında özlük dosyaları memurların sicillerinin bir parçası sayılır; gizli sicil raporlarının doldurulması esnasında ilgili sicil amirlerince incelenebilir." hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden; takdirname ve ödüllere ilişkin belgelerin özlük dosyalarının içine konulması gerektiği ve bunlardan ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122'nci maddesine göre verilmiş olan "Takdirname"lerin sicile işlenebileceği değerlendirilmektedir.