Emekli memurun sözleşmeli öğretim görevlisi olarak istihdam edilebileceği

Sakarya Üniversitesinde öğretim görevlisi kadrosuna atanan, akabinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken 2004 yılında emekliye ayrılan ??un emekli aylığının kesilerek sözleşmeli statüdeki öğretim görevlisi pozisyonuna atanabileceği hk. (31/12/2010-24717)


Kanun / Madde(ler) 5335 / 30 Tarih : 31/12/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 38. sayfa

Öğretim görevlisi kadrosuna atanan, akabinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken 2004 yılında emekliye ayrılan personelin emekli aylığının kesilerek öğretim görevlisi olarak atanmasında bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinde öğretim elemanları;

-Öğretim üyeleri,

-Öğretim görevlileri ve okutmanlar,

-Öğretim yardımcıları olmak üzere (3) sınıf olarak düzenlenmiş ve öğretim elemanlarının kadrolu istihdamı esas alınmış; öte yandan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesine göre öğretim elemanlarının, 32 nci maddesine istinaden okutmanların ve 33 üncü maddesinin (e) bendine göre öğretim yardımcılarının sözleşmeli olarak da çalıştırılabilmeleri öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında ?Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.?hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Sakarya Üniversitesinde öğretim görevlisi kadrosuna atanan ve daha sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan ilgilinin, emekli aylığının kesilerek üniversiteniz bünyesinde sadece sözleşmeli statüdeki öğretim görevlisi pozisyonuna atanabileceği mütalaa edilmektedir.