Aday hükümleri uygulanması

4046 sayılı Kanun gereğince atanan kapsam dışı,personele 657 sayılı Devlet Memurları kanununun aday memurlarla ilgili hükümlerinin uygulanmaması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 29/05/1996
Kaynak 13 sayılı bülten 48. sayfa

4046 sayılı Kanun gereğince Bakanlığınıza atanan kapsam dışı personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurlarla ilgi hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin tereddüte düşüldüğü ilgi yazınızın İncelenmesinden anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı özelleştirme uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun "Kuruluşlardaki Personelin Nakli" başlıklı 22 nci maddesinde "özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personel (kapsam dışı personel dahil) diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlarına, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendinde yer alan hükümler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde nakledilirler;..." hükmü yer almaktadır. ...

Ayrıca, mezkur Kanunun geçici 9 uncu maddesinde ise "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir..." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun adaylıkla ilgili hükümlerine herhangi bir atıfta bulunmaksızın istisnai bir anlam ve muhtevada düzenlendiğinden, sözkonusu personele 657 sayılı Kanunun aday memurlarla ilgili hükümlerinin uygulanmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.