Yurtdışında 18 ay süreli sertifika eğitim programına katılımıyla

Yurtdışında 18 ay süreli sertifika eğitim programına katılımıyla ilgili başvurusunun, "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre "yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak" kapsamında mı "ihtisas yaptırılmak" kapsamında mı değerlendirileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 80 Tarih : 22/12/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 66. sayfa

Kurumunuz personeli ?..'ın yurtdışında 18 ay süreli sertifika eğitim programına katılımıyla ilgili başvurusunun, "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre "yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak" kapsamında mı "ihtisas yaptırılmak" kapsamında mı değerlendirileceğine ilişkin tereddütleri içeren ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" in "amaç ve kapsam" başlıklı 1.inci maddesinde "Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi gereğince hazırlanmış olan bu yönetmelik hükümleri uygulanır." hükmüne, "Devlet Memurlarının Gönderilebilecekleri Kurum veya Kuruluşlar" başlıklı 2.nci maddesinde ise "Devlet Memurları, birinci maddede sayılan amaçlarla yabancı memleketlerin,
a) Hizmetle ilgili kurum veya kuruluşlarına,
b) Yetiştirme eğitim merkezlerine; araştırma enstitüsü veya kuruluşlarına,
c) Üniversite, yüksek okul, enstitü ve diğer öğretim kuruluşlarına,
d) Milli ve Milletlerarası resmi ve özel kuruluşlarına, gönderilebilirler."
hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan aynı Yönetmeliğin "Aranılacak Şartlar" başlıklı 6.ncı maddesinin (e) bendinde Yabancı Ülkelere Gönderileceklerde, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak şartı aranmıştır.
Ayrıca yine aynı Yönetmeliğin "yabancı dil" başlıklı 8.inci maddesinde "Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilecek Devlet memurlarının yapacakları çalışmalar için gerekli olan yabancı dil düzeyi aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin, İngilizce için en az 213 puanlık geçerli TOEFL veya en az 7,5 puanlık IELTS belgesine, Fransızca ve Almanca için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmaları şarttır.
b)Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce veya Fransızca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya (a) bendinde belirtilen belgelere sahip olmaları şarttır.
c) Diğerlerinin çalışmaları için gerekli olan dil için KPDS'den en az (C) düzeyinde puan almaları veya en az 190 puanlık geçerli TOEFL ya da en az 6,5 puanlık IELTS belgesine sahip olmaları şarttır.
Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir."
hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; Kurumunuz Personeli ?.'ın London College of International Business Studies (LCIBS) adlı eğitim kurumunda 18 ay süreli Uluslararası İş ve Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı'na katılımının, yurtdışında öğrenim niteliğinde olduğu ve ilgili hakkında yukarıdaki hükümler çerçevesinde işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.