Sağlık meslek lisesi olarak işe girdikleri tarihten önceki yüksekokul diplomalarının intibakı

Daha önce ön lisans ve lisans mezunu olduğu halde sağlık meslek lisesi mezunu olarak atanan personellerin yüksekokul diplomalarının dikkate alınarak intibaklarının yapılamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 02/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 23. sayfa

Sağlık memuru veya hemşire olarak ataması yapılan ön lisans ve lisans mezunu personellerin sağlık meslek lisesi olarak işe girdikleri tarihten önce bitirdikleri yüksekokul diplomalarının dikkate alınarak intibaklarının yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talebinde bulunduğunuz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "(A) Ortak Hükümleri" bölümünün 12/d bendinde; "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü bulunmakta olup, bu madde gereğince intibak yapılabilmesi için; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimin bitirilmesi, bitirilen üst öğrenim için belirlenen memuriyete giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirilen başarılı hizmet süreleri her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabı ile ilave edilmesi ve bitirilen aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden devam ederek normal süresinde bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması ve yukarıdaki bentte belirlenen derece ve kademenin ise hiçbir şekilde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmaması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bir alt öğrenimli olarak girilen ve kazanılan sınav sonucu veya kurumların kendi iç mevzuatlarına göre atanan ilgililerin bitirdiği bir üst öğrenimden dolayı intibakının yapılabilmesi için üst öğrenimi memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak bitirmesi gerekmekte olup, memuriyete girmeden önce bitirilmiş olan üst öğrenim sebebiyle intibak yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.