Sendika birleşmelerinde işyeri temsilcisi

Aynı ilde bulunan hastanelerin aynı isim veya farklı bir isim altında birleşmeleri halinde yetkili sendikanın belirlenmesi hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 14, 23, 25 Tarih : 27/01/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 27. sayfa

Sağlık Bakanlığı tarafından birden fazla hastane bulunan il ve ilçelerdeki sağlık kurumlarının birleştirilmesinden bahisle birleşen hastanelerdeki yetkili sendikanın belirlenmesi hususu ile 15 Mayıs itibariyle iki hastanenin bir diğerinin adı altında birleşmesi, farklı bir ad altında birleşmesi ve 15 Mayıs tarihinden sonra kurulan sağlık kurumlarında yetkili sendikanın tespitleri hususlarında görüş belirten ilgi (a) yazımızın incelenmesinden hareketle 15 Mayıs tarihi sonrasında birleşen hastanelerde ve yeni açılan kurumlarda, bir sonraki yılın 15 Mayıs tarihine kadar yetkili sendikanın nasıl belirleneceğine ilişkin oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (d) bendinde; "İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri", (e) bendinde; "Kurum: Kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idarî bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları? ifade eder." hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan, mezkur Kanunun "Yetki" başlıklı 30'uncu maddesinin (a) bendinde; "Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır. Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir." hükümleri yer almaktadır. Aynı maddenin (b) bendinde ise; "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder.
Buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar."
hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununun "Kurum İdari Kurulları" başlıklı 22'nci maddesinde; "Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin katıldığı kurum idarî kurulları oluşturulur. Bu kurullar yılda iki kez toplanır." düzenlemesine yer verilmiştir. Ayrıca 09/11/2001 tarih ve 24578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte; "? bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, her yılın 15 Mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir listenin, kamu işvereni ile işyerlerinde faaliyette bulunan sendikaların temsilcileri tarafından değerlendirilerek sendikaların üye sayılarının belirlendiği tutanağa göre tespit edilen en fazla üyeye sahip sendika, Nisan ve Ekim aylarında yapılacak Kurum İdari Kurulları toplantısına katılır. Kamu işvereni, Kurum İdari Kurullarına katılacak en çok üyeye sahip sendikayı hizmet kolunda faaliyet gösteren diğer sendikalara bildirir." ifadesi yer almaktadır.
Öte yandan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "İşyeri Sendika Temsilcileri" başlıklı 23'üncü maddesinde; "İşyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika işyeri temsilcisi seçmeye yetkilidir. Sendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen yetkili kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler?" hükümleri ile aynı kanunun "Üyelik Ödentisi" başlıklı 25'inci maddesinin 1'inci fıkrasında; "Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder" hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,
1- İki hastanenin hangi şekilde olursa olsun birleşmesinin, iki hastanenin de aynı hizmet kolu kapsamında bulunması sebebiyle hizmet kolunda yetkili sendikanın belirlenmesine ilişkin prosedürü etkilemediği,
2- Kurum İdari Kurullarının işyeri düzeyinde değil, kurum düzeyinde toplandığı göz önüne alındığında iki hastanenin birleşmesinin kurumsal yapı içerisinde gerçekleşmesi sebebiyle söz konusu birleşmelerin Kurum İdari Kurullarındaki yetkili sendikayı belirleme prosedürünü etkilemeyeceği,
değerlendirilmektedir.
3- Diğer taraftan ister katılma, ister yeni bir isim altında toplanma şeklinde olsun hastane birleşmelerinin etkileyeceği tek konunun, iş yeri sendika temsilcisinin belirlenmesi durumu olduğu, bu takdirde de işyeri sendika temsilcisinin belirlenmesinde mezkur Kanunun 30'uncu maddesinde belirtilen tespitin esas alınmasından hareketle;
- A hastanesinin B hastanesine katılması durumunda 4688 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (d) bendi kapsamında tanımlanan işyerinin ortadan kalkmadığı, bu sebeple devlet tüzelkişiliğine sahip aynı bakanlığın bir başka mekanında kamu hizmetinin görülmesine devam edilmesinden dolayı B hastanesinde 15 Mayıs itibariyle yapılan belirlemeye göre o iş yerinde en çok üyeye sahip sendikanın işyeri temsilcisini seçmeye yetkili olduğu,
- A ve B hastanelerinin C hastanesi adı altında birleşmesi halinde ise söz konusu Kanunun 23'üncü ve 25'inci maddelerinden hareketle, birleşmeyi takip eden ay başında aylıklardan yapılan üyelik aidatı kesintileri esas alınmak şartıyla o işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikanın iş yeri sendika temsilcisi seçmeye yetkili olduğu,
mütalaa edilmektedir.