Nakledilen personelin arşiv araştırması

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine yapılan düzenlemeden, ilgili personelin nakil işleminde ödemeler bakımından her hangi bir boşluk olmaksızın bir kurumdan diğerine nakledilmesinin anlaşılması ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının nakil işleminden sonra yapılması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 29/05/1996
Kaynak 13 sayılı bülten 49. sayfa

24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Başkanlığımızca nakledilen personelle ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin tereddütleri içeren ilgi yazın 12 incelenmiştir.

26.10.1994 tarih ve 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devlet Güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır.

Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımlarının tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almakta olup Geçici 7 nci maddede ise "Bu Kanunun öngördüğü yönetmelik altı ay içerisinde çıkarılır.

Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar Bakanlar Kurulunun 8.3.1990 tarihli ve 1990-245 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması Yönetmeliğinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur" denilmektedir.

Bu itibarla 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğünüze nakledilen personelden 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamına girenlerin olması halinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının mevcut Güvenlik Soruşturması Yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca yapılması, 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında bulunmayanlar hakkında ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmaması gerektiği mütalaa olunmaktadır.

Diğer taraftan, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yapılan düzenlemeden ilgili personelin nakil işleminde ödemeler bakımından herhangi bir boşluk olmaksızın bir kurumdan diğerine nakledilmesinin anlaşılması gerektiği düşünüldüğünden, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının nakil işleminden sonra yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.