Görevde yükselmede klazanılmış hak

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde bölge müdür yardımcısı unvanlı kadroda asaleten görev yapmış olmanız kaydıyla, bu unvanın kazanılmış hakkı olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 28/12/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 67. sayfa

Daha önce Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde bölge müdür yardımcısı unvanlı kadroda çalıştığınız ve halen aynı Kurumda başuzman unvanlı kadroda görev yaptığınızdan bahisle, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde ticaret müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Aynı Yönetmeliğin 15'inci maddesinde ise, "Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenler." hükmü yer almaktadır. Geçici 3'üncü maddesinde de, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 18/10/2005 tarihli ve 25970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Hizmet Grupları" başlıklı 5'inci maddesinin a/3 bendinde ticaret müdürü unvanlı kadroya yer verilmiş olup; 8'inci maddesinin (c) bendinde ise, ticaret müdürü unvanlı kadroya atanmak için, müdürlük kadrolarında en az 4 yıl şef olarak görev yapmış olmak kaydıyla muhasebe, ticaret ve personel işlerinde 10 yıl çalışmış ve hizmetin öngördüğü dallarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olma şartlarına yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, daha önce bölge müdür yardımcısı unvanlı kadroda asaleten görev yapmış olmanız kaydıyla, bu unvanın kazanılmış hakkınız olduğu değerlendirilmekte ve Atatürk Orman Çiftliğine ait ticaret müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağınız hususunda ise adı geçen Kuruma başvurmanız gerektiği mütalaa edilmektedir.