Koruma ve güvenlik görevlisinin dağıtıcı olarak kurumun takdiri ile atanabileceği

Koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan personelden lise ve daha üst öğrenimi bitirmiş olanların memur, diğerlerinin ise dağıtıcı pozisyonuna atanmalarının mümkün olduğu hk


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 29/01/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 29. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan personelden lise ve daha üst öğrenimi bitirmiş olanların memur, diğerlerinin ise dağıtıcı pozisyonuna atanmalarının mümkün olup olmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü getirilmiştir. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin 15'inci maddesinde, "Kurumlar bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler." hükmü gereğince, her kurum kendi personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslarını, kendi özel yönetmeliğinde düzenlemiştir.
Öte yandan, 08/03/2006 tarihli ve 26102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 8'inci maddesinin (ş) bendinde, memur pozisyonuna atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak; (t) bendinde ise, dağıtıcı pozisyonuna atanabilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak şartı yer almaktadır. Aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesinin (a) bendinde de, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Kuruluşta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, Genel Müdürlüğünüzde koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan personelden en az iki yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanların memur, lise öğrenimini bitirmiş olanların ise dağıtıcı pozisyonuna atanmaları hususunun Kurumunuzun takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.