Memurun teknisyen kadrosuna unvan değişikliği sınavı ile atanabileceği

Ankara Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesinde bilgisayar öğretmeni iken TEİAŞ Genel Müdürlüğüne memur olarak atandığınızdan bahisle, Genel İdari Hizmetler sınıfından Teknik Hizmetler sınıfına geçişinizin yapılabilmesi, en az orta öğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara atanmak için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 29/12/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 68. sayfa

Ankara Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesinde bilgisayar öğretmeni iken TEİAŞ Genel Müdürlüğüne memur olarak atandığınızdan bahisle, Genel İdari Hizmetler sınıfından Teknik Hizmetler sınıfına geçişinizin yapılabilmesi için unvan değişikliği sınavına girmenizin gerekli olup olmadığına ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin, "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan aynı Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesinde; "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmü getirilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, en az orta öğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara atanmak için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerektiği değerlendirilmektedir.