Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A-8-a maddesi hükümlerinden faydalandırılmaları gerektiği

Yardımcı hizmetler sınıfından, emniyet hizmetleri sınıfına aktarılan çarşı ve mahalle bekçilerinin 657 sayılı Kanunun 36/A-8-a maddesi hükümlerinden faydalandırılmaları gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 06/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 24. sayfa

5757 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4'üncü maddesi ile, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde değişiklik yapılarak çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı kadroların yardımcı hizmetler sınıfından, emniyet hizmetleri sınıfına aktarıldığından bahisle; söz konusu çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı kadrolarda çalışan personel hakkında 657 sayılı Kanunun 36/8-a maddesi hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun "Tesis Edilen Sınıflar" başlıklı 36'ncı maddesinin (VII) numaralı bendi, yukarıda anılan 5757 sayılı Kanunun 3/a maddesiyle değiştirilerek çarşı ve mahalle bekçileri emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmiştir. Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 36/A-8-a maddesinde, "Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden: İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece, Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe, Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece ? ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar" hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, Danıştay 5'inci Dairesinin 27/12/1989 tarihli ve E:1987/1075; K:1989/2557 sayılı Kararında, 657 sayılı Kanunun memuriyete giriş derece ve kademelerini belirleyen hükümlerinin yalnız memurluğa ilk girişte uygulanacağını kabul etmenin, belirli niteliği girişte taşıyanlarla bu niteliği sonradan kazanalar arasında bir eşitsizlik ve haksız uygulamaya yol açacağı ve böyle bir uygulamanın hukuk sistemimizin temel ilkelerinden olan kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırı olacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve Danıştay Kararı çerçevesinde; yardımcı hizmetler sınıfından, emniyet hizmetleri sınıfına aktarılan çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A-8-a maddesi hükümlerinin uygulanabileceği düşünülmektedir.