Özelleştirmeden nakledilenlerin sınnıf ve yer değiştirmeleri

Kurumların memurlarını kazanılmış hak aylık derecelerinin altında olmamak şartıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri esasına göre sınıf değişikliği suretiyle başka bir göreve atayabilecekleri hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 13/08/1996
Kaynak 14 sayılı bülten 24. sayfa

4046 sayılı Kanun'un 22 nci maddesi gereğince Bakanlığınız emrine "Teknisyen" olarak naklen atanan personelin mesleki bilgisinin yetersiz olması sebebiyle Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir kadroya atanıp atanamayacağı hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun konuya ilişkin 71 inci maddesinde, "...Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler..." 76 ncı maddesinde de, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68nci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler..." denilmektedir. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kurumların memurlarını kazanılmış hak aylık derecelerinin altında olmamak şartıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 ve 76 ncı maddeleri esasına göre sınıf değişikliği suretiyle başka bir göreve atayabilecekleri mütalaa olunmaktadır.