İtfaiye personelinin vardiyalı çalıştırılması

İtfaiye personelinin vardiyalı çalıştırılmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 101 Tarih : 09/01/2007
Kaynak 25 sayılı bülten 69. sayfa


Belediyeniz İtfaiye Müdürlüğünde çalışmakta olan itfaiye personelinin çalışma saatlerinin 24 saat mesai, 72 saat istirahat şeklinde düzenlenmesi hakkındaki talebinizin yer aldığı ilgi yazı incelenmiştir.
21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde; "(1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur.
(2) İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır."
hükmü; 37 nci maddesinde ise "(1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 2, 12 saatten az çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, Belediyenizde çalışan itfaiye personelinin 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalıştırılmasının uygun olacağı hususunda bilgilerinizi rica ederim.