Araştırma görevlisinin memur kadrosuna nakli

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde araştırma görevlisi kadrosunda azami adaylık süresi olan 2 yıllık süreyle görevde bulunan ilgilinin Bakanlığınıza atamasının asli Devlet memuru olarak yapılması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 54, 74 Tarih : 12/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 24. sayfa

Sağlık Bakanlığının pratisyen ve uzman tabiplerin görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla yapmış olduğu kura sonucunda Kurumunuza yerleştirilmesi yapılarak 24/01/2007 tarihinde göreve başlayan ?'ın, 1998-2003 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmış olduğu, ancak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adaylık sürecine tabi tutulmayarak asaletinin tasdik edilmediğinden bahisle, adı geçenin geçmiş hizmet süresinin Kurumunuzca asalet tasdiki için gerekli süreden sayılıp sayılmayacağı, sayılacak ise hangi tarihin tasdik tarihi olarak esas alınacağı hususlarına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Değişik 33'üncü maddesinin (a) fıkrasında; "... Araştırma görevlileri, yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim veya ana sanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 54 üncü maddesinin son fıkrasında, "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmüne, 58 inci maddesinde ise; "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez." hükmüne yer verilmiş olup, bu hükümler uyarınca 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) bendi çerçevesinde araştırma görevlisi kadrolarına atananların azami adaylık süresi kadar üniversitede görevde bulunmaları kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi kurumlara kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatları ve diğer ilgili mevzuata göre naklen ve açıktan atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Kurumunuz emrinde görev yapmakta olan ilgilinin, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde araştırma görevlisi kadrosunda azami adaylık süresi olan 2 yıllık süreyle görevde bulunmuş olması sebebiyle, Bakanlığınıza atamasının asli Devlet memuru olarak yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.