Sigorta Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavı sonucunda, Sigorta Müfettiş

Sigorta Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavı sonucunda, Sigorta Müfettiş Yardımcılığından Sigorta Müfettişliğine yapılacak atamalarının, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun Geçici 2 nci maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5502 / 2 Tarih : 09/01/2007
Kaynak 25 sayılı bülten 70. sayfa

Sigorta Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavı sonucunda, Sigorta Müfettiş Yardımcılığından Sigorta Müfettişliğine yapılacak atamalarının, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun Geçici 2 nci maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun Geçici 2 nci maddesinde; "Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ve kadroları kademeli olarak en geç üç yıl içinde bu Kanuna uygun hale getirilir. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile iki yıla kadar uzatılabilir. Bu süre içinde Kurumun yürütmekle sorumlu olduğu görevler Kurum personeli ve/veya devredilen kurumların merkez ve taşra teşkilâtı personeli tarafından yürütülmeye devam edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu açıktan ataması yapılmak üzere yerleştirilenler ile ilân edilmiş bulunan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen süre içerisinde devredilen kadrolardan boş bulunanlar ile herhangi bir şekilde boşalan kadrolara atama yapılamaz." hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yeterlik sınavına girerek başarılı olanların, Sigorta Müfettiş Yardımcılığından Sigorta Müfettişliğine yapılacak atamalarının 5502 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesindeki istisna kapsamına girdiği değerlendirilmektedir.