Özelleştirmeden nakledilenlerin intibakı

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince 8 inci dereceli memur kadrosuna 1 inci derecenin 1 nci kademesi kazanılmış hak aylığı ile atanan ilgilinin 3 üncü derece şef kadrosuna tayin edilmesi halinde de kazanılmış hak aylığını almaya devam etmesi gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 9, 22 Tarih : 01/07/1996
Kaynak 14 sayılı bülten 47. sayfa

İlgide kayıtlı yazınızda, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden Bakanlığınız Karabük Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğündeki 8 nci dereceli Memur kadrosuna 1 nci derecenin 2 nci kademesi kazanılmış hak aylığı ile atanan 3 üncü dereceli şef kadrosuna tayin edilmesi halinde, almakta olduğu 1 inci derecenin 3 üncü kademesi kazanılmış hak aylığıyla mı yoksa 657 sayılı Kanunun 161 inci maddesi gereğince 2 nci derecenin 5 inci kademesi kazanılmış hak aylığıyla mı tayin edileceği hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilmektedir. 4046 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi gereğince, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca diğer teşebbüs ve bağlı ortaklıklara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenler ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan teşebbüs ve bağlı kuruluşlara atanmış bulunan memur ve sözleşmeli personelin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin kanunen yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere öğrenim durumlarına göre memuriyete giriş derece ve kademeleri üzerine sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet sürelerinin aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dikkate alınarak her yılı bir kademe her üç yılı bir derece olmak üzere tespit edilmesi ve ilgililerin farklı derecelerden kadrolara atanmış olsalar dahi aylık ödenmesine ve fark tazminatı hesabına esas teşkil etmek üzere bu derecelere kadro şartı aranmaksızın intibak ettirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, sözkonusu personelin 3 üncü dereceli Şef kadrosuna atanması halinde de, 4046 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükmü gereğince kazanılmış hak aylığını almaya devam etmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.