Hekimlerin iş yeri hekimi olarak çalıştırılması

Kamu kurumlarında çalışan veya özel hastanelerde çalışan hekimlerin iş yeri hekimi olarak çalıştırılmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 28 Tarih : 16/01/2007
Kaynak 25 sayılı bülten 71. sayfa

Kadrolu işyeri hekimi temin edilememesi sebebiyle, Kurumunuz kadro ve pozisyonlarına bir atama yapılmaksızın hizmet alımı şeklinde, Üniversite Hastaneleri, Kamu Kurum ve Kuruluş Hastaneleri, Özel Hastanelerde çalışanlar, mesleğini serbest olarak yapan ve işyeri hekim belgesine sahip olan Tabiplerle özel anlaşma yapılmak suretiyle işyeri hekimi olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde; memurların Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacağı, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacağı belirtilmiş olup, 87 nci maddesinde ise, bu Kanuna tabi memurlara kanunlarda ikinci görev verilmesi öngörülenler dışında, kamu kurumlarında ikinci görev verilemeyeceği düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 1 inci maddesinde ; "Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 2162 sayılı Kanun kapsamına giren personele 1/1/1981 tarihinden itibaren 657, 926 ve 1765 sayılı kanunlara göre hak edilen aylık, yakacak yardımı, iş riski, iş güçlüğü, teminindeki güçlük zammı ve mahrumiyet yeri ödeneği ödenir.
Şu kadar ki; bu personelin Aralık 1980 tarihinde almakta oldukları aylık ve diğer ödemeler ile 2162 sayılı Kanun gereğince (Nöbet ve acil vaka tazminatları hariç) aldıkları tazminatların net toplamı, yukarıdaki fıkra gereğince ele geçecek miktardan fazla olduğu takdirde aradaki fark kendilerine tazminat olarak ödenir.
Birinci fıkradaki Personelin kanunlarla sağlanan diğer hakları saklıdır.
Bu personelden askerlik veya Kurumun müsaadesine bağlı diğer sebeplerle görevinden ayrılmış ve ayrılacak olanların, ihtiyaca binaen yeniden göreve dönmeleri halinde, yukarıdaki hükümlerden doğan hakları saklı kalır.

Bu Kanun kapsamındaki personelin, iş riski,iş güçlüğü, teminindeki güçlük zamları yeniden Bakanlar Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almakta, 4 üncü maddesinde ise; 1 inci madde kapsamına giren personelden; il sağlık müdürlüğü ve başhekimlik görevini yürütenler hariç olmak üzere özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanların istekleri halinde, 1 inci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile serbest olarak çalışabilecekleri ve bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmeyeceği ifade edilmiş ; 2368 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan mülga 2162 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde ise; "Bu Kanun, genel ve katma bütçeli kurumlarda, il özel idareleri ile belediyelerde ve bunların kurdukları döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşekkülleri ve teşebbüslerinde, Emekli Sandığında, Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına (hayvan sağlığı hariç) veya genel idare hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, teknik hizmetler sınıfına girecek nitelikte olan ve 926 sayılı yasa ile 1765 sayılı yasada belirtilen ve bu kanunda nitelenen personele uygulanır.

Yukarıdaki fıkra hükmüne giren sözleşmeli, geçici ve işçi statüsünde çalışan personele bu kanun hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 22/01/2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde; Hizmetin; bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri ifade ettiği hüküm altına alınmış, 53 üncü maddesinde ise; Kamu İhale Kurumunun, Kamu İhale Kanununda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu; ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandıracağı ve Kamu İhale Kurumunun gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandıracağı ifade edilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kamu kurum ve kuruluşları emrinde memur ya da sözleşmeli statüde çalışan tabiplerin Kurumunuz emrinde hizmet alımı şeklinde istihdam edilmesinin mümkün bulunmadığı; özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini serbest olarak yapan ve işyeri hekim belgesine sahip olan Tabiplerle özel anlaşma yapılmak suretiyle Kurumunuz emrinde istihdam edilip edilemeyeceği hususunda ise Kamu İhale Kurumundan alınacak görüş çerçevesinde işlem tesis edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.