Sözleşmeli personelin disiplin affından faydalanması

Soruşturma açılarak disiplin hükümleri uygulanmak suretiyle ve disiplin cezası olarak sözleşmesi fesh edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii sözleşmeli personelin 5525 sayılı Kanundan faydalanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5525 / 1 Tarih : 13/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 26. sayfa

Tekel Genel Müdürlüğü emrinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmakta iken "Siyasi partiye üye olmak " sebebiyle hizmet akdinizin feshedildiğini belirterek söz konusu fiilin 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun kapsamına girip girmediği hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 04/07/2006 tarihli ve 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir." hükmü yer almakta olup; söz konusu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından 19/07/2006 tarihli ve 26233 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/1 sayılı Genelge'nin 3 üncü maddesinde; Devlet memurluğundan ya da meslekten çıkarılanlar ile sözleşmesi feshedilenlerin herhangi bir kuruma müracaatları halinde, yeniden göreve alınmaları; durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon olması, hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları kaydıyla, ilgili mevzuatı ve açıktan atama prosedürü çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunduğu ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, 29/01/1990 tarihli ve 20417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Sözleşmeli personel yönetim kurulu kararı ile işe alınır. Yönetim kurulları bu yetkilerini, sınırlarını göstermek suretiyle devredebilirler. Sözleşmeli personel ile akdedilecek sözleşmeler Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tespit edilecek tip sözleşme çerçevesinde ve takvim yılı itibariyle yıllık olarak düzenlenir" hükmüne, 45 inci maddesinde ise; "Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde feshedilir:

a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,

c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,

d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,

İstek, yaş haddi,malüllük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde sözleşme sona erer." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; söz konusu fiilin 5525 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde disiplin affı kapsamı dışında tutulan fillerden olmamakla birlikte sözleşmenin feshi ve sona ermesini gerektiren fiillerin tamamının, disiplin işlemi yapılmak suretiyle disiplin ve yüksek disiplin kurullarınca ceza verilmeyi gerektiren haller arasında olmaması sebebiyle esasen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinde yazılı fillerden dolayı hakkında disiplin işlemi yapılanların 5525 sayılı Kanundan yararlanabilecekleri düşünülmekte olduğundan, hakkınızda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesine göre soruşturma açılarak disiplin hükümleri uygulanmak suretiyle ve disiplin cezası olarak sözleşmenizin feshedilmiş olması halinde 5525 sayılı Kanundan faydalanabileceğiniz ve yeniden göreve alınmanız hususunun; durumunuza uygun boş pozisyon olması, hizmetinize ihtiyaç duyulması ve bu pozisyonlara ait nitelikleri taşımanız kaydıyla, ilgili mevzuatı ve açıktan atama prosedürü çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.