Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 217 sayılı KHK'nin 2'nci maddesinin (d) bendi kapsamında olduğu

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 217 sayılı KHK kapsamına girdiği hk.


Kanun / Madde(ler) 217 / 2 Tarih : 17/02/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 33. sayfa

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan bir kamu kurum ve kuruluşu olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır."
hükmü yer almaktadır.
Yapılan incelemede, Türkiye Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğünün, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak, bu Kanun Hükmünde Kararname ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyetini sürdürmekte olan bir iktisadi devlet teşekkülü iken, 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile özelleştirmeye hazırlanmasını sağlamak üzere yeniden yapılandırılarak özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket statüsüne dönüştürüldüğü anlaşılmış olmakla birlikte, söz konusu Bankanın sermayesinin % 75,02'sinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olması sebebiyle kullanılan kaynağın kamu fonu niteliğinde olduğu açıktır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 217 sayılı KHK'nin 2'nci maddesinin (d) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları kapsamında değerlendirilmektedir.