Disiplin affı uygulaması

Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5525 / 1 Tarih : 18/01/2007
Kaynak 25 sayılı bülten 73. sayfa

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ile bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere 19/07/ 2006 tarihli ve 26233 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Cezalarının Affı hakkındaki 2006/1 sayılı Genelgenin (9) işaretli kısmı gereğince affedilen disiplin cezalarına ilişkin tüm kayıtlar ve yazışmalar ilgililerin dosyalarından çıkartıldığından ve bu cezaların disiplin affı kapsamında dosyalardan çıkartıldığına dair herhangi bir açıklayıcı not düşülemediğinden hizmet belgeleri düzenlenirken geriye dönük olarak düzeltilmeyen terfilerin nasıl gösterileceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 5525 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; "Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.
Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez."
ve 19/07/ 2006 tarihli ve 26233 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Cezalarının Affı hakkındaki 2006/1 sayılı Genelgede; "7 - Disiplin cezaları affedilenlerin, sicil ve özlük dosyaları ile değişik adlar altında tutulan bütün dosyalardaki bu disiplin cezalarına dair tüm kayıtlar ve yazışmalar ilgililerin müracaatı aranmaksızın ve yerlerine mezkur Kanun hükümleri gereğince çıkartıldığını açıklayıcı herhangi bir kayıt düşülmeksizin söz konusu dosyalardan çıkartılacaktır.
9 - Mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği 4/7/2006 tarihinden önceki dönemler için kadro, unvan, derece, kademe, ek gösterge, zam, tazminat ve benzeri mali, intibak ve özlük haklarında herhangi bir düzeltme ve geriye dönük hiçbir ödeme yapılmayacaktır."
hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler çerçevesinde, disiplin cezalarına ilişkin sicil ve özlük dosyaları ile değişik adlar altında tutulan bütün dosyalardaki tüm kayıtlar ve yazışmaların ayıklanması, 4/7/2006 tarihinden önceki dönemler için herhangi bir düzeltme işleminin ve başka bir işlemin yapılmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.