Resmi-burslu öğrenci olarak yurtdışına gönderilen kişinin aday devlet memur eşine, 657 sayılı Kanunu?nun 108 inci maddesi gereğince aylıksız izin verilebileceği

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim görmek üzere resmi-burslu öğrenci olarak Amerika Birleşik Devletlerine gönderilen aday devlet memuruna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesi gereğince aylıksız izin verilebileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 108 Tarih : 14/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 27. sayfa

Müsteşarlığınızda Aday Muhafaza Memuru olarak görev yapan personelinizin, eşinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim görmek üzere resmi-burslu öğrenci olarak Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmesinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesi gereğince dört yıl aylıksız izin talebinde bulunduğunu belirten ve Aday Muhafaza Memurunun dört yıl süreyle ücretsiz izinden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Aylıksız izin" başlıklı 108 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında; "Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde, görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.", "Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde; "Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır." ve Anayasanın "Ailenin Korunması" başlıklı 41inci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması? için gerekli tedbirleri alır, ..." hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; Kanunda aksine bir düzenleme olmaması halinde, memurlara ilişkin hükümlerin aday memurlara da uygulanması gerekeceği, dolayısıyla yetiştirilmek üzere resmi-burslu olarak yurt dışına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen öğrencinin aday memur olan eşine; Kurumunuzun aday memurlara yönelik temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programları dikkate alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, memuriyeti süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.