Daire başkanlarının talepleri üzerinemüşavir kadroların atanma usulü

Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan personelin Başkanlık Müşaviri kadrosuna atanmak istemesinden hareketle, Kurul Kararı ile atanan Daire Başkanlarının Başkanlıkça müşavirlik kadrosuna atanmalarının mümkün olduğu ve görevden ayrılmalarında Kurul Kararına gerek olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 4733 / 4 Tarih : 22/02/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 34. sayfa

?.Kurumunda Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan iki personelin dilekçe vermek suretiyle Başkanlık Müşaviri kadrosuna atanmak istemelerinden hareketle, Kurul Kararı ile atanan Daire Başkanlarının Başkanlık Makamınca bir başka göreve atanmalarının mümkün olup olmadığı ve ilgililerin ayrılma yönündeki irade beyanlarına rağmen görevden ayrılmalarında 'usulde paralellik' ilkesinin uygulanmasını teminen Kurul Kararına gerek olup olmadığı hususundaki Makamlarınıza ait ilgi yazı ekinde alınan ?. tarihli ve ?. sayılı yazı ile ?. tarihli ve .? ve ?. sayılı Kurul Kararları incelenmiştir.
09/01/2002 tarihli ve 24635 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" un "Kurum Personelinin Atanma Usulü, Statüsü ve Özlük Hakları" başlıklı 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında; 'Başkan yardımcıları ve Daire Başkanları Başkanın önerisi ile Kurul tarafından, diğer personelin atanması ise Başkan tarafından yapılır.' şeklinde düzenleme yapılmış olup, söz konusu düzenleme ile başkan yardımcıları ve daire başkanlarının Kurul Kararına istinaden atanacağı, bunlar dışında kalan diğer personelin ise atamalarının Başkan tarafından yapılacağı hususuna yer verilmiştir.
Bilindiği üzere, "usulde paralellik ilkesi" bir idari işlemin geri alınmasının, kaldırılmasının ya da değiştirilmesinin o işleminin tesisinde izlenen usule göre yapılması gerekliliğini ifade eden ve içtihatlarla ortaya konulmuş olan bir idare hukuku ilkesidir. Söz konusu ilkenin uygulanmasında temel kriter, "Kanunda aksi hüküm bulunmaması" durumudur. Dolayısıyla mevcut kanunlarda idari işlemin geri alınması veya kaldırılması gibi durumlara ilişkin düzenlemelere yer verilmemiş ise usulde paralellik ilkesinin uygulanması mümkün olabilmektedir. Ancak ilgide kayıtlı yazılarda belirtildiği üzere, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan ilgililer, Daire Başkanlığı görevinden ayrılma ve Başkanlık Müşavirliğine atanma yönündeki irade beyanlarını dilekçe vermek suretiyle belirtmişlerdir. İlgililerin mevcut görevlerinden ayrılma ve Başkanlık Müşavirliğine atanma isteği ve bu isteğin tek taraflı şart tasarrufu oluşturduğu, sonrasında yapılan idari işlemin görevden alma niteliğinde olmadığı, usulde paralellik ilkesinin ise atama ve görevden alma işlemleri yönünden geçerli olan bir ilke olarak düşünülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılma ve Başkanlık Müşavirliğine atanma yönündeki irade beyanlarını Başkanlık Makamına dilekçe ile intikal ettiren ilgililerin, bahse konu taleplerinin tek taraflı şart tasarrufu oluşturduğu hususundan hareketle bu durum sonrası tesis edilecek idari işlemin Kurul Kararı alınmasını gerektirmediği ve Başkanlık Müşavirliği kadrosuna Başkan tarafından atama yapılabileceği mütalaa edilmektedir.