Boş yönetim kurulu başkanlığına vekalet

Yazdır
KategoriVekalet
Kanun / Madde(ler)657 / 86
Tarih29/11/1995
Kaynak12 sayılı bülten 8. sayfa
ÖzetBoş bulunan Genel Müdür kadrosuna vekalet eden ilgilinin yönetim kurulu başkanlığına vekaletinin de bu görevinin gereği olması sebebiyle ayrıca bu görevi için ücret ödenemeyeceği hk.

İlgide kayıtlı yazınızda, Bankanız Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili.......................?a yönetim kurulu başkanı ücreti ile genel müdür maaş ve yan ödemelerinin ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinde, teşebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iştiraklerde teşebbüs mensupları ile kamu görevlilerinden ve dışarıdan atanan veya seçilen bütün yönetim ve danışma kurulu başkan ve üyeleri ile denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemelerin yapılabileceği hükme bağlanmış olup, sözkonusu Yüksek Planlama Kurulu Kararlarından 13.3.1995 tarih ve 95/T-18 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararında yönetim kurullarında görev alanlara ödenecek ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında 1995 yılında yapılabilecek ödemelerin yıllık tutarları ile bunların üst sınırlan düzenlenmiş ancak bu görevleri vekaleten yürütenlere de aynı ödemelerin yapılacağına dair bir düzenleme yer almamıştır. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinde, memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği, bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekaletin asıl olduğu ve aynı maddede sayılan haller dışında boş kadrolara ait görevlerin lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, ilgilinin vekalet ettiği kadroya asaleten atanabilme şartlarını taşıyor olması koşulu ile münhal kadroya mezkur hüküm gereğince ücretsiz vekalet etmesi, ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen zam ve tazminatları düzenleyen ek madde hükmü uyannca 6.4.1995 tarih ve 22250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, zam ve tazminatları düzenleyen 95/6707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6 ncı maddesinin (H) bendinin (b) fıkrası hükmü uyarınca, iki görev ile ilgili aynı cins tazminat ve zamlardan fazla olanlar ile, farklı cinsteki tazminat ve zamların, 637 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 inci maddesinde yer alan oranlar dikkate alınmaksızın vekalet görevine başladığı tarihten itibaren ve bu görevin fiilen yapıldığı sürece ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, boş olan Genel Müdür kadrosuna vekalet eden adı geçenin yönetim kurulu başkanlığına vekaletinin de bu görevinin gereği olması sebebiyle ilgiliye ayrıca ücret ödenmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 1419 kez okundu.