Bekçilerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi

ÖZET: 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları kapsamında, Adıyaman ili emrine bekçi kadrosunda atanan personelin çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 99,101 Tarih : 19/01/2007
Kaynak 25 sayılı bülten 74. sayfa


4046 sayılı özelleştirme uygulamaları kapsamında, Adıyaman ili emrine bekçi kadrosunda personel atanmış olduğundan bahisle, atanan bekçilerin ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarında görevlendirildiği ve bu eğitim kurumlarının bir bekçisi bulunması sebebiyle, izin ve çalışma saatlerinin ne şekilde ayarlanması gerektiği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 89 uncu maddesinde; 'Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan hizmetli, nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlar.
Bu görevleri yaparken müdüre, ilgili müdür yardımcısına, nöbetçi öğretmene karşı sorumludur.
Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine 6 ayda bir yazılı olarak bildirilir.' hükmü ve Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 94 üncü maddesinde; 'Her binada bir gece bekçisinin bulunması asıldır. Gece bekçisi temin edilmeyen yerlerde;
a)Hizmetli sayısı 2'den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır.
b)Hizmetli sayısı ikiden fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse hizmetliler sırayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi günü istirahat ederler. Nöbet izni nedeniyle asıl görevin aksaması söz konusuysa ve hizmetli sayısı 5'i geçmiyorsa (a) bendine göre hareket edilir.' hükmü yer almaktadır.
Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü oldukları hizmetleri ifa ile görevli Devlet memurlarının çalışma saatleri ve izinleri konusunda tüm düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hükme bağlanmıştır. Bu hükümler çerçevesinde günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışanlar için farklı bir düzenleme yapılmış, bunun dışında çalışma saatleri ve izinler konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşları için ortak hükümler belirlenmiştir. Ancak, bazı hizmetlerin ve kadroların özellikleri gereği kurumsal bazda genel mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ayrı düzenlemeler yapılabilmekte olup, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 89 uncu maddesinde yer alan hüküm de bu nitelikte bir düzenlemedir ve Bakanlığınızın iç işleyişine ilişkin bu düzenlemeye yönelik uygulamaların Bakanlığınızca değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.