Aday memurlara doldurulan adaylık sicillerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınıp alınamayacağı

Aday memurlara doldurulan adaylık sicillerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 37, 54, 64 Tarih : 14/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 28. sayfa

Aday memurların adaylık sürelerinin sonunda düzenlenen sicil raporunun o yılın sicil raporu olarak kabul edilip edilmeyeceği ile söz konusu sicilin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınıp alınamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında; "Gizli sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Raporların ilgililerce en geç 31 Aralık günü, tatile rasladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edilmesi şarttır.

Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur.

Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; aday memurlar hakkında, hem adaylığın kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte hem de adaylık kaldırıldıktan sonra ilk sicil raporu doldurulma tarihi olan Aralık ayının ikinci yarısında, sicil raporu doldurulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu 64 üncü maddenin ikinci fıkrasın uygulanmasında, bir yıl süreyle adaylığa tabi tutulanların, adaylıklarının kaldırılmasından sonra doldurulan sicil raporunda yer alan sicil notunun, bir yıldan fazla iki yıldan az bir süreyle veya iki yıl süreyle adaylığa tabi tutulanların ise, birinci yıl sonunda doldurulan sicil raporlarında yer alan sicil notları ile adaylığın kaldırılmasından sonra doldurulan sicil raporunda yer alan sicil notunun esas alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.