Geçici personelin Kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri

657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalışan personelin, 4688 sayılı Kanun uyarınca teşkilatlanmış olan sendikalara üye olabilecekleri hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 3 Tarih : 23/02/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 35. sayfa

657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (C) bendi uyarınca geçici personel statüsünde istihdam edilen personelin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca teşkilatlanmış olan sendikalara üye olmayacakları yönünde tesis edilen görüşün yeniden değerlendirilmesini talep eden ilgide kayıtlı yazılar incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3/a maddesinde; "Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini ifade eder." hükmü yer almaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesinde ise; "Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." şeklinde tanımlanmış bulunmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesine göre istihdam edilen geçici personelin; mevsimlik veya bir yıldan az süreli hizmetlerde sözleşme ile çalıştırıldığı, sözleşmeli olarak çalıştırılmakla birlikte sözleşmeli personel pozisyonunda çalıştırılmadığı ve 4688 sayılı Kanunda yer alan kamu görevlisi tanımı göz önüne alınmak suretiyle kamu görevlisi sendikalarına üye olamayacağı yönünde Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda tesis edilmiş olan görüşün, yargı kararları karşısında yeniden değerlendirilmesi gereği hasıl olmuştur.
657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (C) bendi uyarınca geçici personel statüsünde istihdam edilen personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceklerinin tespitine ilişkin olarak Ankara 3. İş Mahkemesinde açılan davada 13/10/2009 tarihli ve 2009/429 Esas ve 2009/526 sayılı Kararı ile söz konusu personelin sendika üyesi olabileceklerine hükmedilmiştir. Anılan Karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 01/12/2009 tarihli ve 2009/43695 Esas, 2009/32928 sayılı Kararı ile onanmış bulunmaktadır.
Ayrıca, değişik kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan geçici personelin ve kamu görevlileri sendikalarının açmış oldukları davalarda; idare mahkemeleri tarafından; 4688 sayılı Kanunun işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışanları kamu görevlisi olarak tanımladığı, bahse konu statüde çalıştırılan personelin, işçi sayılmayan kamu görevlisi olduğu, bu çerçevede geçici personel statüsünde istihdam edilen personelin mezkur Kanun kapsamında bulunduğunun tartışmasız olduğu, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca kurulan sendikalara üye olmaları gerektiği, idarece mezkur personelin sendikalara üye yapılmaması yönünde düzenlenen işlemlerde hukuka uyarlık görülmediği yönünde kararlar istikrar kazanmış bulunmaktadır.
Konuya ilişkin 4688 sayılı Kanunun 42'nci maddesinin (b) bendi uyarınca görüş tesisi amacıyla 19/02/2010 tarihinde Başkanlığımızda ilgili kurum temsilcileri ile yapılan toplantıda 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (C) bendi uyarınca istihdam edilen geçici personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceklerine karar verilmiştir.
Mezkur hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi hükmüne tabi geçici personelin, istikrar kazanmış yargı kararları uyarınca kurumlarda uygulama birliğinin temini amacıyla kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri mütalaa edilmektedir.