Disiplin amirleri hakkında

Yazdır
KategoriDisiplin
Kanun / Madde(ler)657 / 124, 126, 130
Tarih19/01/2007
Kaynak25 sayılı bülten 75. sayfa
ÖzetÖZET: Teftiş raporlarında, hakkında Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme cezalarının tecziyesi talep edilen memurlardan savunma isteyecek ve bunlara ceza tayin edecek makamın bildirilmesine ilişkin

Teftiş raporlarında, hakkında Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme cezalarının tecziyesi talep edilen memurlardan savunma isteyecek ve bunlara ceza tayin edecek makamın bildirilmesi hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.", 126 ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; ?verilir.", 130 uncu maddesinde; "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır."
ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında da; "Başbakan ve bakanlar başında bulundukları Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiridirler. Bu sıfatla haiz bulundukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler." hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla,
1- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarında savunma isteyerek ceza tecziye edecek makamın;
a) 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yayımlanmış olan Bakanlığınız Disiplin Amirleri Yönetmeliği eki cetvelde Disiplin Amiri ve Üst Disiplin Amiri olarak tespit edilmiş olan amirler,
b) 657 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinin birinci fıkrası ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince ise, Bakanlığınız Disiplin Amirleri Yönetmeliği eki cetvelde Disiplin Amiri ve Üst Disiplin Amiri olarak tespit edilip edilmediğine bakılmaksızın, ??? Bakanı,
olduğu mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 2348 kez okundu.