İş kanununa tabi doktorun aile hekimliği hakkında

Türk Hava Yollarında 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak görev yapan uzman/pratisyen hekimlerin aile hekimliğine müracaat edemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5258 / 3 Tarih : 14/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 29. sayfa

Aile hekimliği pilot uygulamasına geçiş aşamasında Türk Hava Yollarında 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak görev yapan uzman/pratisyen hekimlerin aile hekimliğine müracaat edip edemeyeceğine ilişkin Adana Valiliğinin ilgi yazı eki 17/03/2008 tarihli ve 10085 sayılı yazısı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanunda, Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla aile hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen görevlendirilecek veya çalıştırılacak sağlık personelinin statüsü ve malî hakları ile hizmetin esaslarını düzenlenmektedir. Söz konusu Kanunun 3 üncü maddesinin ilk fıkrasında, "Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkilidir." denilmektedir.

Diğer taraftan, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının sermayesindeki kamu payının % 50'nin altında olması sebebiyle bu Kuruluşun kamu kurum ve kuruluşu olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklama ve hükümler çerçevesinde, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının kamu kurum ve kuruluşu olarak değerlendirilememesi sebebiyle bu Kuruluşta görev yapan uzman/pratisyen hekimlerin aile hekimliğinde görevlendirilemeyeceği değerlendirilmektedir.