Göreve başladığında yüksek örenim mezunun intibakının yapılamayacağı

Meslek lisesi mezunu olarak ataması yapılan, aynı tarihte yüksekokul mezunu olduğu anlaşılan ve göreve başlatılmadan ataması iptal edilen, daha sonra mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına istinaden görevine başlatılan personelin intibakının nasıl yapılacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 03/03/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 36. sayfa

TSK Sağlık Hizmetleri Komutanlığı, Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği emrinde görevli sivil memur ?.'ın 27 Haziran 2001 tarihinde meslek lisesi mezunu olarak atamasının yapıldığı, aynı tarihte yüksek okul mezunu olduğunun anlaşılması ile göreve başlatılmadan atamasının iptal edildiği, 21 Ağustos 2002 tarihli Danıştay Onikinci Dairesinin 2002/3180 Esas No'lu yürütmeyi durdurma kararına istinaden 10 Ekim 2002 tarihinde 12'nci derecenin 2'nci kademesinden görevine başlatıldığının belirtildiği ve söz konusu personelin intibakının yapılıp yapılmayacağı ile 27 Haziran 2001 tarihi ile 10 Ekim 2002 tarihleri arasında çalışmadan geçen süresinin derece ve kademe yönünden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususlarında görüş talebini içeren ilgi dilekçe ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 A/12-d maddesinde; "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, KPSS Lisansa son başvuru tarihi itibariyle lisans düzeyinden mezun durumda olmayan, dolayısıyla son öğrenim düzeyi olan lise düzeyinden KPSS'ye giren adayların bu puanları ile yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde niteliklerini taşıdıkları kadro ve pozisyonları tercih etmeleri halinde atamalarının tercih ettikleri ve yerleştirildikleri kadro unvan ve derecelerine yapılmasının gerektiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ıncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A-12/d bendi hükümlerinin ise sadece memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler hakkında uygulanabileceği; 27 Haziran 2001 tarihi ile 10 Ekim 2002 tarihleri arasında çalışmadan geçen sürelerin derece ve kademe yönünden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda ise, Ankara İdare Mahkemesinin 28/05/2008 tarihli ve E 2008/718, K 2008/977 sayılı Kararı uyarınca işlem yapılması gerektiği düşünülmektedir.