Askeri personelin istifa sonrası memur olarak atanması

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi astsubay olarak görev yapanların Devlet memuru olarak naklen atanıp atanamayacağı talebi hk. (11/07/2012-10563)


Kanun / Madde(ler) 217 / 2 Tarih : 11/07/2012
Kaynak 33 sayılı bülten 45. sayfa

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde; ?Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. ?? hükmü, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin son fıkrasında; ?Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.? hükmü yer almaktadır. Bu hükümler uyarınca, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar ile 217 sayılı KHK'nın 2 nci maddesi kapsamına giren kurumlar arasındaki Devlet memurlarının nakilleri mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 28/07/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Kamu Personel Genel Tebliği?nin 6 ncı maddesinde ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanların, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilecekleri, bu hüküm çerçevesinde görevlerinden kendi istekleriyle çekilmiş bulunan veya görev süreleri sona eren; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi subay ve astsubayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamlarının durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanuna tabi subay ve astsubayların 657 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumlarına nakli mümkün bulunmamakta olup, ancak, tabi oldukları mevzuat dahilinde, istifa ettikleri taktirde anılan Tebliğin ilgili hükmü uyarınca başvuracakları kamu kurum ve kuruluşların takdiri doğrultusunda kontenjanlar dahilinde açıktan atama yoluyla Devlet memuru olarak istihdam edilebilmektedirler.