Aylıksız izinde hastalanan kişinin usule uygun rapor alması halinde hastalık izni kullanması

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 102, 103, 107
Tarih11/01/1989
Kaynak4 sayılı bülten 1. sayfa
ÖzetAylıksız izinli olarak yurt dışında bulunan Devlet memurunun aylıksız izininin hitamından önce rahatsızlanması ve rapor süresinin aylıksız izin süresini aşması durumunda müstafi sayılmaması gerektiği Hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Aylıksız İzin başlıklı değişik 108 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca aylıksız izin alan memurun aylıksız izin süresi zarfında aylık ve aylığa bağlı ödemelerden yoksun kalmasının, kişinin memuriyet sıfat ve statüsünün ve dolayısıyla sosyal haklardan yararlanma halinin devam ettiğinin kabulüne engel teşkil etmeyeceği hususu Sayıştay Genel Kurulunun 15.3.1988 tarih ve 19755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1988/1 E, 4620/1 K. sayılı kararında belirtilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan sosyal haklar meyanında yer alan tedavi yardımından yararlanmasının öncelikle memurun hastalık halinin usulüne uygun şekilde belgelendirilmesine bağlı olması itibariyle 657 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğin hastalık raporlarına dair hükümlerinin aylıksız izinli memurlar hakkında da geçerli olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Hal böyle olunca aylıksız izinli olarak yurt dışında bulunan Devlet memurunun; aylıksız izninin hitamından önce rahatsızlanması ve bunu da mevzuat hükümlerine riayet etmek kaydıyla aldığı sağlık raporu ile tevsik etmesi halinde, rapor süresinin aylıksız izin süresini aşmasına rağmen sözkonusu Sayıştay kararı ve yukarıda yapılan açıklamalar gözönünde bulundurularak müstafi sayılmaması gerektiği düşünülmektedir.

Bu görüş 2738 kez okundu.