Devlet memurlarının geçici süreli görevlendirilmesi

Devlet memurunun 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca geçici süreli görevlendirilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 8, 9 Tarih : 23/01/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 76. sayfa

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Ankara Evren Mal Müdürlüğünde Saymanlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ??..'nın hizmetine ihtiyaç duyulması sebebiyle Bakanlığınız Proje Destek Birimi emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 9 uncu maddesine göre geçici süreli olarak görevlendirilip görevlendirilmeyeceğiniz hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinde; "Bu Kanuna tabi memurlara,13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir.
Yukarıdaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder."
hükmü, aynı Kanunun Ek 9 uncu maddesinde; "Geçici süreli görevlendirme yoluyla başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Ek madde 1'e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür.
b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer haklarından yararlanırlar.
c) Geçici görevlendirme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır.
e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek kararıyla yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirtilir."
hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 31.1.1974 tarih ve 14785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; " a) 7 ve daha yukarı bir dereceden göreve ilişkin boş bir kadronun bulunması,
b) Kurum içinden bu görevi yürütecek elemanın kısa sürede sağlanamaması,
c) Görevin, yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması,
hallerinde geçici süreli görevlendirme mümkündür."
hükmü, söz konusu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; " Memur:
a) Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin mesleği ile ilgili bulunması,
b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi,
c) Çalıştığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması, hallerinde geçici süreli olarak görevlendirilebilir."
hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mezkur Yönetmeliğin bahse konu maddeleri çerçevesinde yapılan geçici görevlendirmelerde yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde uygulama yapılması kaydıyla, söz konusu personelin Bakanlığınız Proje Destek Birimi emrinde geçici olarak görevlendirilmesi hususunun Bakanlığınız takdirinde olduğu düşünülmektedir.