Sözleşmeli personele görevden uzaklaştırma uygulanamıyacağı

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında çalışan personel için "Görevden uzaklaştırma" tedbirinin uygulanamayacağı, hizmet sözleşmesinde herhangi bir hükme yer verilmediğinden yapılacak işlem hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4, 139, 140, 141, 142, 143, 144 Tarih : 03/03/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 37. sayfa

Bakanlığınız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli sınıf öğretmeni olarak görev yapan ?'nın trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet verme nedeniyle mahkeme kararıyla tutuklanması neticesinde ? görevden uzaklaştırıldığı ve halen tutukluluk halinin devam ettiğinden bahisle sözleşmesinin fesh edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi (a) yazıya cevaben ilgi (b) yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137-145 inci maddelerinde Devlet memurları için öngörülen "Görevden uzaklaştırma" tedbirinin sözleşmeli personel hakkında uygulanamayacağı ve bu durumda hizmet sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılması gerektiği belirtilmiş bulunmakla birlikte, bu defa hizmet sözleşmesinde herhangi bir hükme yer verilmediğinden bahisle yapılacak işlem hakkında uygulamaya esas görüş bildirilmesi talebini içeren ilgi (c) yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12'nci maddesinde yer alan "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gerekli" olduğu, 5 inci maddesinde ise sözleşme surelerinin Bütçe Yılı ile sınırlı olduğu, ancak zorunlu durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüsü alınmak kaydıyla iki yıla kadar sözleşme yapılabileceği hükümlerinden, sözleşmeli personel olabilme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile sonradan bu şartları kaybedenlerin sözleşmelerinin sona ereceği ve bunların sözleşmelerinin yenilenmeyeceği anlaşılmakla birlikte, bu hükümlerden sözleşmeli personel istihdamına engel olan yada olmayan herhangi bir suçtan dolayı tutuklananlar için nasıl bir uygulama yapılacağına ilişkin bir yoruma ulaşılması mümkün olamamaktadır. Ancak, sözleşmeli personelin çalışma saatlerinde bilfiil görevinin başında ve istihdam edildiği görev yerinde olmasının aranması ve genel hükümlere göre sözleşmenin esasının karşılıklı edimlerin yerine getirilmesini gerektireceği ve sözleşmeli personelin edimini Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve sözleşmeli personel ile imzalanan hizmet sözleşmesinde sayılan mazeret veya izin hakları dışında herhangi bir sebeple yerine getirememesi veya getiremeyeceğinin anlaşılması durumunda, idarenin fesih hakkının doğacağı, aksi takdirde sözleşmeli personel pozisyonun lüzumsuz yere münhal kalacağı ve bunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki amacı ile hizmet gereklerine uygun düşmeyeceği değerlendirilmektedir.